Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9. Yhteistyö on leimallista innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille

Kaikista innovaatiotutkimuksen yrityksistä useampi kuin joka kolmas ilmoitti tehneensä yhteistyötä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa kolmen vuoden tutkimusjakson 2016–2018 aikana. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä yhteistyöstä ilmoitti yli puolet, 55 prosenttia. Yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa, yhteistyöstä ilmoitti huomattavasti pienempi osa, kahdeksan prosenttia. Tällöin yhteistyö kohdistui muuhun liiketoimintaan kuin innovaatiotoimintaan.

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista 41 prosentilla ja kaikista yrityksistä laskettuna joka neljännellä oli yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen. Lähes joka neljännellä innovaatiotoimintaa harjoittaneista ja 15 prosentilla kaikista yrityksistä laskettuna oli muuhun innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä. Muuta yhteistyötä kuin innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä ilmoitti kaikista yrityksistä joka neljäs ja innovaatiotoimintaa harjoittaneista 35 prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä yhteistyö oli yleisempää teollisuudessa kuin palvelualoilla, mutta muu innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö, kuten myös muuhun liiketoimintaan liittyvä yhteistyö ovat kokonaistasolla lähes yhtä yleisiä teollisuuden aloilla ja palvelualoilla.

Kuvio 11. Innovaatiotoimintaan sekä muuhun liiketoimintaan liittyvä yhteistyö 2016–2018

Kuvio 11. Innovaatiotoimintaan sekä muuhun liiketoimintaan liittyvä yhteistyö 2016–2018

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista, joita aineistossa on siis 62 prosenttia kaikista yrityksistä, vajaalla puolella oli innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa vuosina 2016–2018. Yhteistyöstä ilmoitettiin yleisimmin konsulttien ja tutkimuslaboratorioiden, laite- ja materiaalitoimittajien, yritysasiakkaiden sekä korkeakoulujen kanssa. Konserniyhtiöille oman konsernin sisäinen yhteistyö on tietenkin tärkeää.

Yhteistyötä tehneistä lähes puolet on ilmoittanut yhteistyöstä yritysasiakkaiden kanssa. Sen sijaan julkisen sektorin asiakkaiden ja kotitalousasiakkaiden rooli yhteistyökumppaneina on harvinaisempi.

Korkeakoulujen eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehdystä innovaatioyhteistyöstä ilmoitti noin puolet yhteistyötä tehneistä. Innovaatioihin liittyvä yhteistyö on yliopistojen kanssa hieman ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä yleisempää. Yhteistyötä tehneistä 41 prosenttia ilmoitti yhteistyöstä yliopistojen kanssa, 33 prosenttia yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Teollisuuden yrityksille yhteistyö on innovaatiotoiminnassa yleisempää kuin palvelualojen yritykselle. Teollisuuden innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä innovaatioyhteistyöstä ilmoitti yli puolet yrityksistä. Palveluissa osuus oli vastaavasti 43 prosenttia. Eri yhteistyökumppaneista konsultit ja tutkimuslaboratoriot ja laite- ja materiaalitoimittajat, kuten myös korkeakoulusektori ja julkiset tutkimuslaitokset nimetään teollisuusyritysten toimesta palvelualojen yrityksiä merkittävästi yleisemmin kehittämistyön yhteistyökumppaneiksi.

Kuvio 12. Innovaatioyhteistyön yleisyys eri yhteistyökumppaneiden kanssa teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 12. Innovaatioyhteistyön yleisyys eri yhteistyökumppaneiden kanssa teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lähes kaikki innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet olivat tehneet yhteistyötä Suomessa sijaitsevien kumppaneiden kanssa. Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä kotimaisten kumppaneiden kanssa oli tehnyt useampi kuin joka neljäs, 28 prosenttia, tutkimuksen kaikista yrityksistä tarkasteltuna. EU- tai EFTA-maissa 1) sijaitsevien kumppaneiden kanssa innovaatioyhteistyöstä ilmoitti 43 prosenttia yhteistyötä tehneistä, ja 13 prosenttia kaikista yrityksistä. EU- tai EFTA-maiden ulkopuolisia yhteistyökumppaneita oli joka neljännellä yhteistyötä tehneellä eli seitsemällä prosentilla kaikista yrityksistä.

Kuvio 13. Innovaatioyhteistyön yleisyys eri alueilla sijaitsevien kumppaneiden kanssa 2016–2018

Kuvio 13. Innovaatioyhteistyön yleisyys eri alueilla sijaitsevien kumppaneiden kanssa 2016–2018

EU-EFTA-alueella teollisuudelle yleisimmät yhteistyökumppanit olivat laite- ja materiaalitoimittajat, konsultit ja kaupalliset tutkimuslaboratoriot sekä yritysasiakkaat. Palvelualojen yleisimmin mainitsemat kumppanit olivat laite- ja materiaalitoimittajat. Oman konsernin yhtiöt ovat tietenkin tärkeimpien kumppaneiden joukossa niin EU-EFTA-alueella kuin muuallakin maailmassa. EU- ja EFTA-maiden ulkopuolella yleisimmin oman konsernin ulkopuolisina kumppaneina ovat niin ikään laite- ja materiaalitoimittajat, kuten yhtä lailla myös yritysasiakkaat.

Teollisuusalojen innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä esimerkiksi 12 prosenttia oli vuosina 2016–2018 tehnyt yhteistyötä EU-EFTA-alueella toimineiden konsulttien, kaupallisten laboratorioiden tai yksityisten tutkimuslaitosten kanssa. Palvelualoilla vastaava osuus oli neljä prosenttia. Teollisuudenaloista konsultti- ja laboratorioyhteistyötä, kuten myös yritysasiakkaiden kanssa tehtyä yhteistyötä, EU-EFTA-alueella ilmoittivat yleisimmin jalostettujen öljytuotteiden ja kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (C19-20) ja tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (C26).

Laite-, materiaali-, komponentti- tai ohjelmistotoimittajien kanssa EU-EFTA-alueella innovaatioyhteistyötä tehneiden osuus oli 16 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista teollisuusyrityksistä palvelualoilla osuuden oltua kahdeksan prosenttia. Laite- ja materiaalitoimittajayhteistyötä EU-EFTA-alueella oli vuosina 2016–2018 tehnyt esimerkiksi 28 prosenttia paperin ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa (C17) toimivista, innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä. Paperialan innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä joka kymmenennellä oli kehittämisyhteistyötä EU-EFTA-maiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Kotimaassa korkeakoulusektorin kanssa tehtyä innovaatioyhteistyötä ilmoittivat yleisimmin teollisuusyritykset metallien jalostuksessa (C24) ja tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa (C26). Näiden alojen yrityksistä noin joka kymmenes osallistui innovaatiotoimintaan korkeakoulujen kanssa EU-EFTA-maissa. Yrityksillä oli myös tätä laajemmalle sijoittuvaa korkeakouluyhteistyötä.

Palvelualoista korkeakouluyhteistyö oli yleisintä tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä (M72). Lähes puolet alan innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli tehnyt yhteistyötä yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kanssa. Kahdeksan prosenttia tutkimus- ja kehittämisalan yrityksistä oli tehnyt innovaatioyhteistyötä EU-EFTA-maissa sijaitsevien korkeakoulujen kanssa, ja seitsemän prosenttia muissa maissa sijaitsevien korkeakoulujen kanssa.

Yritysmäärältään suurin innovaatioyhteistyötä tehneiden toimiala oli ohjelmistoala (J62) vuosina 2016–2018. Ohjelmistoalan yritykset muodostivat myös suurimman yksittäisen toimialan yritysjoukon, jolla oli innovaatioyhteistyötä EU-EFTA-alueella. Ohjelmistoalan yritykset toimivat myös EU-EFTA-alueen ulkopuolella sijaitsevien kumppaneiden kanssa yhteistyössä merkittävällä yritysmäärällä.

Taulukko 1. Innovaatiotoimintaan liittyvän yhteistyön yleisyys eri alueilla 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

  Suomi
%
Muut EU- tai EFTA-maat
%
Muut maat
%
Konsultit, kaupalliset laboratoriot, yksityiset tutkimuslaitokset 27.9 7.9 2.4
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai ohjelmistojen toimittajat 24.4 11.7 5.6
Yritysasiakkaat 20.3 7.7 4.1
Kilpailijat 6.2 2.8 1.2
Muut yritykset 14.1 4.4 2.4
Oman konsernin muut yritykset 13.1 9.1 4.8
Korkeakoulut (yliopistot tai ammattikorkeakoulut) 23.4 4.0 1.6
Julkiset tutkimuslaitokset 13.1 2.9 0.9
Julkisen sektorin asiakkaat 5.9 1.2 0.6
Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot 5.0 1.2 0.5
Henkilöasiakkaat (yksityisen sektorin asiakkaat) 5.3 0.7 0.4

Lisätietoja yhteistyöstä toimialoittain ja kokoluokittain

Yritysten harjoittama yhteistyö ja innovaatiotoimintaan liittyvän yhteistyön sijainti ja kumppanit yrityksen kokoluokan mukaan
Yritysten harjoittama yhteistyö ja innovaatiotoimintaan liittyvän yhteistyön sijainti ja kumppanit toimialan mukaan
1) Euroopan unionin (EU) jäsenmaat Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, EFTA-maat Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 9. Yhteistyö on leimallista innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_009_fi.html