Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Big data ja julkisen sektorin avoin data yritysten liiketoiminnassa 2012–2014

Julkisen sektorin avoimella datalla tarkoitetaan tutkimuksessa julkisen hallinnon viranomaisen tuottamaa tai viranomaiselle kertynyttä dataa, joka on julkisesti saatavilla ja kenen tahansa uudelleen käytettävissä maksutta, luvallisesti ja koneluettavassa muodossa.

Big datalla (massadatalla, suuraineistoilla) tarkoitetaan tässä vastaavasti dataa, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää ja joka on muodoltaan vaihtelevaa. Laitteilta ja sovelluksilta vaaditaan suurta tallennuskapasiteettia massadatan käsittelyssä. Big dataa syntyy sähköisistä toiminnoista ja koneiden välisestä kommunikaatiosta (machine-to-machine communications).

Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan mainituista käyttökohteista tärkeimmiksi (merkitys suuri tai kohtalainen) nousivat datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa ja datan käyttö markkinoinnissa. Noin 17 prosenttia kaikista yrityksistä arvioi datan merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi markkinoinnissa, ja esimerkiksi noin 15 prosentille datan oli tärkeää tuotantoprosessin hallinnassa. Myös prosessi- ja markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä datalla voi olla suuri merkitys yrityksille. Big datan myynti tai osto sen sijaan näyttäytyi huomattavasti harvemmalle yritykselle tärkeänä liiketoiminnan kannalta.

Kuvio 24. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 24. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kaikista yrityksistä joka kymmenes arvioi vähintään yhden datan käyttökohteista olleen merkitykseltään suuri yritykselleen ja vajaa kolmannes yrityksistä arvioi vähintään yhden datanäkökulman merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi. Datan merkitys näytti kasvavan yrityskoon kasvaessa. Pienimmän kokoluokan yrityksistä esimerkiksi 11 prosenttia arvioi datan merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja 15 prosenttia merkitsi avoimen ja big datan merkittäväksi markkinoinnissa. Keskikokoisten yritysten keskuudessa osuudet olivat vastaavasti 20 ja 22 prosenttia, ja suurimpien yritysten kokoluokassa 36 ja 31 prosenttia.

Vaikka big data ja julkisen sektorin avoin data voivat luoda arvokasta potentiaalia liiketoimintaan, valtaosa tutkimuksen yrityksistä kuitenkin arvioi niiden merkityksen vähäiseksi tai merkityksettömäksi tarkastelujaksolla 2012–2014.

Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan käyttö oli useiden kyselyssä mainittujen käyttökohteiden osalta palvelualoilla jonkin verran tärkeämpää kuin teollisuudessa. Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa näyttäytyy yhtä tärkeänä molemmalla sektorilla, ja teollisuudessa datan käyttö tuotantoprosessien hallinnassa saa hienoisesti enemmän mainintoja kuin palvelualoilla.

Avoimen ja massadatan käyttö vaihtelee luonnollisesti toimialoittain. Esimerkiksi ohjelmistotoimialalla yli puolet, 56 prosenttia, yrityksistä arvioi vähintään yhden datan käyttökohteen merkittäväksi, ja noin kolmannes kokee datan merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi tuotteiden kehittämisessä, prosesseissa, markkinoinnissa ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Kuvio 25. Vähintään yhden avoimen ja massadatan käyttökohteen merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 25. Vähintään yhden avoimen ja massadatan käyttökohteen merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 26. Datan käytön tuotantoprosessin hallinnassa merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 26. Datan käytön tuotantoprosessin hallinnassa merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Big datan tai julkisen sektorin avoimen datan käyttö arvioitiin tärkeämmäksi innovaatiotoimintaa harjoittaneissa yrityksissä kuin yrityksissä, jotka eivät ilmoittaneet innovaatiotoimintaa vuosina 2012–2014. Esimerkiksi datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa oli merkitykseltään suurta tai kohtalaista noin joka viidennelle ja datan käyttö markkinoinnissa noin joka neljännelle innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa, noin kuusi prosenttia arvioi vastaavalla tavalla. Huomattakoon, että osa yrityksistä, jotka eivät ilmoittaneet innovaatiotoimintaa, vastasi kuitenkin datan käytöstä innovaatioiden kehittämissä tai muussa kehittämistoiminnassa. Tämä voi olla esimerkiksi vaiheittaista kehittämistä, jonka ei välittömästi katsottu johtavan innovaatioihin.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 6. Big data ja julkisen sektorin avoin data yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_006_fi.html