Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönotto 2006–2008

Innovaatiotutkimuksessa selvitettiin tällä kerralla myös ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönoton yleisyyttä sekä sitä minkälaisia innovaatioilla saavutettavat ympäristöhyödyt olivat ja minkä vuoksi ympäristöinnovaatioita otettiin käyttöön.

Määritelmällisesti ympäristöinnovaatiolla tarkoitetaan tässä uutta tai olennaisesti parannettua tuotetta (tavara tai palvelu), prosessia tai organisaatioon tai markkinointiin liittyvää menetelmää, joka verrattuna vaihtoehtoisiin uudistuksiin tuottaa ympäristöhyötyjä. Saavutettavat ympäristöhyödyt voivat olla innovaation päätavoite tai innovaation muiden tavoitteiden tulos. Innovaation ympäristöhyödyt voivat ilmetä tavaran tai palvelun tuotannon aikana tai tuotteiden loppukäytön aikana.

Lähes kaksi kolmesta vuosina 2006–2008 innovoineesta ilmoitti ympäristöhyötyjä tuottaneiden innovaatioiden käyttöönotosta. Teollisuudessa osuus oli 73 prosenttia innovoineista, ja palveluissa 53 prosenttia. Tuotteiden tuotantoon liittyvistä ympäristöhyödyistä yleisimpiä olivat tehokkaampi materiaalien käyttö sekä tehokkaampi energian käyttö tuotettua yksikköä kohden ja jätteiden, veden tai tuotannossa käytettävien materiaalien kierrätys. Tuotteiden loppukäyttöön liittyvistä ympäristöhyödyistä yleisimmin mainittiin energian käytön tehostuminen. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönotto sekä innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt näyttäytyivät yleisempänä teollisuudessa kuin palveluissa. Yhtälailla, suuremmat yritykset ilmoittivat ympäristöhyödyistä ja ympäristöhyötyjä tuottavista innovaatioista pieniä yrityksiä useammin.

Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista

Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista

Tärkeimpinä syinä ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon yritykset näkivät ympäristöinnovaatioiden kysynnän sekä ympäristöystävällisen toiminnan vapaaehtoiset sopimukset ja ohjeet. Puolet ympäristöinnovaatioita vuosina 2006–2008 käyttöönottaneista katsoi asiakkaiden nykyisen tai tulevan ympäristöinnovaatioihin kohdistuvan kysynnän olleen syynä ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon. Yhtälailla, lähes puolet vastasi yrityksen toimialaan liittyvien ympäristöystävällisen toiminnan vapaaehtoisten sopimusten tai ohjeiden olleen syy ottaa käyttöön ympäristöinnovaatioita.

Ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet syyt teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita käyttöön ottaneista

Ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet syyt teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita käyttöön ottaneista

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, 4. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönotto 2006–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_kat_004_fi.html