3. Yhteistyö tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvässä innovaatiotoiminnassa

Kaikkiaan 58 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä ilmoitti tehneensä innovaatiotoimintaan (tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen) liittyvää yhteistyötä muiden yritysten tai laitosten kanssa vuosina 2004–2006. Teollisuudessa yhteistyötä tehneiden osuus oli suurempi kuin palveluissa; teollisuudessa innovaatioyhteistyötä tehneiden osuus oli 62 prosenttia ja palveluissa 53 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Yleisimpiä yhteistyökumppaneita innovaatiotoiminnassa olivat – aiempien tutkimusten tapaan – laitteiden ja materiaalien toimittajat ja asiakkaat sekä konserniin kuuluville yrityksille oman konsernin yritykset. Noin puolet kaikista innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä ilmoitti yhteistyöstä laite- ja materiaalitoimittajien kanssa. Yhtälailla, puolet yrityksistä ilmoitti harjoittaneensa innovaatioyhteistyötä asiakkaiden kanssa. Sen sijaan hieman reilu kolmannes innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä ilmoitti tehneensä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, kun taas esimerkiksi hieman reilu neljännes innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli toiminut yhteistyössä julkisten tutkimuslaitosten kanssa.

Yleisimmät yhteistyökumppanit koetaan myös merkitykseltään varsin tärkeiksi. Esimerkiksi 76 prosenttia asiakkaiden kanssa yhteistyötä tehneistä arvioi asiakkaiden merkityksen yhteistyökumppaneina suureksi tai kohtalaiseksi, ja kaksi kolmesta laite- ja materiaalitoimittajien kanssa yhteistyötä tehneistä koki näiden merkityksen yhteistyössä suurena tai kohtalaisena. Lähes puolet yrityksistä, jotka olivat tehneet yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, arvioi nämä yhteistyökumppaneina merkittäviksi. Kilpailijoiden tai toimialan muiden yritysten tai konsulttiyritysten ja vastaavien, kuten myös julkisten tutkimuslaitosten, kanssa innovaatioyhteistyötä tehneistä noin 40 prosenttia katsoi näiden kumppaneiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi.

Vaikka teollisuudessa toimivat yritykset tekevät innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä suhteellisesti palvelualojen yrityksiä yleisemmin ja vaikka yhteistyö yleistyy jonkin verran yrityskoon kasvaessa, useat yhteistyökumppanit koetaan yhtälailla merkittäviksi niin pienten kuin suurten ja niin teollisuudessa toimivien kuin palvelualojenkin yritysten keskuudessa. Asiakkaat ja kilpailijat ovat tärkeiksi katsottuja kumppaneita niin teollisuudessa kuin palveluissakin, sekä edelleen niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Sen sijaan esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut näyttäytyvät merkittävämpänä kumppanina suurille teollisuusyrityksille kuin pienemmille yrityksille teollisuudessa tai palvelualojen yrityksille.

Lähes kaikilla vuosina 2004–2006 innovaatioyhteistyötä tehneistä oli kotimaisia yhteistyökumppaneita. Lähes 60 prosentilla oli kumppaneita muissa Euroopan maissa ja noin joka viidennellä Yhdysvalloissa. Yhteistyötä tehneistä 13 prosenttia ilmoitti yhteistyökumppaneista Kiinassa ja noin kuusi prosenttia yhteistyökumppaneista Intiassa. Kuudesosalla yhteistyötä tehneistä oli kumppaneita muilla kuin edellä mainituilla alueilla.

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö kumppanin mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö kumppanin mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä harjoittaneet kumppanin sijaintipaikan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä harjoittaneet kumppanin sijaintipaikan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, 3. Yhteistyö tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvässä innovaatiotoiminnassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_kat_003_fi.html