4. Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 utfördes som ett samarbete mellan europeiska statistikbyrån (Eurostat), undervisningsministeriet och Statistikcentralen. För undersökningen intervjuades under mars–juli år 2006 sammanlagt 4 370 personer i åldern 18–64 år i Finland. Undersökningens svarsandel var 65 procent. Undersökningen genomfördes som besöksintervju och intervjun tog i genomsnitt ungefär 55 minuter. Bruttourvalet för undersökningen var 6 800 personer.

Kvinnorna svarade på undersökningen något oftare än männen (svarsandelarna 66 resp. 63 procent). Bland personer med utbildning på högskolenivå och dem som bor i landsbygdskommuner var deltagandet mera sannolikt än bland dem som fått utbildning på mellan- och grundnivå och som bor i tätortskommuner och urbana kommuner. Deltagandet var lägst i Södra Finlands län.

Ämneshelheterna i undersökningen:
  • bakgrundsuppgifter (bl.a. utbildning, yrke, arbete, familj)

  • uppgifter som beskriver deltagande i utbildning (utbildningsformer: vuxenutbildning, vuxenutbildning förknippade med arbete eller yrke, personalutbildning, annan vuxenutbildning, utbildning som leder till examen)

  • vuxenutbildningens innehåll

  • självstyrt lärande

  • inlärning i arbetet, inlärnings- och utvecklingsmöjligheter i arbetet

  • användning av facklitteratur

  • synpunkter på nyttan med utbildningen, utbildningshinder, upplevt utbildningsbehov, intresse för utbildning

  • användning av datateknik

  • kunskaper i främmande språk

  • kulturintressen och samhälleligt deltagande

En basrapport om undersökningen publiceras i juni 2008. De preliminära uppgifterna om undersökningen gällde antalet deltagare och deltagarandelar, de publicerades i maj 2007 (www.tilastokeskus.fi/aikuiskoulutustutkimus, offentliggörande och översikter 21.5.2007).

Undersökningsmaterialet är tillgängligt för forskare vid universitet och högskolor mot licens och forskningsplan. Anvisningar för sökande av licens finns på Statistikcentralens webbplats (www.tilastokeskus.fi/tup/otosaineistot/index.html)

Tidigare vuxenutbildningsundersökningar har gjorts i samarbete mellan undervisningsministeriet och Statistikcentralen åren 1980, 1990, 1995 och 2000. En rapport om vuxenutbildningsundersökningen år 2000 har publicerats, Blomqvist, Ruuskanen, Niemi ja Nyyssönen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2000. Koulutus 2002:5. Statistikcentralen.

Eurostat publicerar resultat av den europeiska vuxenutbildningsundersökningen ( Adult Education Survey, AES ) under år 2008 och 2009.

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006, 4. Vuxenutbildningsundersökningen 2006 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_004_sv.html