Julkaistu: 19.4.2017

Ylempään ammattikorkeatutkintoon johtava koulutus lisääntynyt

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2016 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lähes 130 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 11 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 200 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 500. Opiskelijamäärä kasvoi 8 prosenttia ja tutkintomäärä 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2016

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2016

Joka viides opiskeli monimuotokoulutuksessa

Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2016 päivätoteutuksessa opiskeli 105 100 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 24 700 opiskelijaa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 65 prosenttia oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten naisvaltaisella terveys- ja hyvinvointialalla, 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä naisia oli 84 prosenttia. Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli 24 prosenttia opiskelijoista. Kolmanneksi suurin oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla opiskeli noin joka viides ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli joka neljäs ja tekniikan alalla joka viides opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 600 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 400 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa, molemmissa yli 9 500 opiskelijaa. Pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli 563 opiskelijaa ja Poliisiammattikorkeakoulu, jossa oli 565 opiskelijaa.

Naiset suorittivat runsaan 60 prosenttia kaikista tutkinnoista

Ammattikorkeakoulututkinnoista terveys- ja hyvinvointialalla suoritettiin tutkintoja eniten, 34 prosenttia. Niistä naisten suorittamia oli 88 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 21 prosenttia. Näistä tutkinnoista runsas kaksi kolmasosaa oli naisten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja, 20 prosenttia, suoritettiin tekniikan alalla. Näistä neljä viidesosaa oli miesten suorittamia tutkintoja. Kaikista ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat 62 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007–2016

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007–2016

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 38 prosenttia, ja seuraavaksi eniten kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 23 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 69 prosenttia oli naisten suorittamia.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, lähes 3 000 tutkintoa, ja vähiten Poliisiammattikorkeakoulussa, 75 tutkintoa ja Högskolan på Ålandissa, 77 tutkintoa. Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2016/akop_2016_2017-04-19_tie_001_fi.html