Pressmeddelande 22.7.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2008

- Antalet sysselsatta 49 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 74,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 195 000 personer arbetslösa
- 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 54 000 fler under januari-juni år 2008 än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 668 000, dvs. 49 000 fler än året innan. Antalet löntagare och företagare ökade. Av löntagarna ökade antalet med fortlöpande heltidsarbete medan antalet visstidsanställda minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 74,4 procent, dvs. 0,9 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 76,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 72,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 71,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 6/2007-6/2008, tusen personer

  Juni 2008 Juni 2007 FÖRÄNDRING, %
6/07-6/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 668 2 619 1,9
- löntagare 2 334 2 300 1,5
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 334 319 4,4
Relativt sysselsättningstal, % 74,4 73,5 0,92
Arbetslösa 1 195 209 -6,7
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,4 -0,62
Arbetskraften totalt 2 862 2 828 1,2
Arbetskraftsandel, % 71,5 71,1 0,42
Utanför arbetskraften totalt 1 141 1 152 -0,9
       
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 208 225 -7,4
- arbetslösa längre än ett år 44 52 -16,0
Sysselsatta genom stödåtgärder 37 41 -8,7
I arbetskraftsutbildning 23 25 -9,5
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 17 -2,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 37 37 -0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juni 2008 till 195 000, dvs. 14 000 färre än i juni året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,6 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i juni 6,3 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,6 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i juni 16,7 procent, vilket var 1,3 procentenheter mindre än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 15,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det andra kvartalet från april till juni år 2008 i medeltal 2 574 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 202 000 personer, dvs. 8 000 färre än under april-juni år 2007.

Under januari-juni år 2008 var antalet sysselsatta i medeltal 2 524 000 personer, dvs. 54 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 189 000 personer, dvs. 15 000 färre än under januari-juni år 2007.

I slutet av juni 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 208 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 17 000 mindre än i juni året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 6 000 färre jämfört med juni i fjol. Åtgärderna gällde 2,7 procent av arbetskraften. Det fanns 25 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 2 000 mindre än i juni året innan. I juni anmäldes 37 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. lika mycket som i juni året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i juni är ungefär ±16 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Arbetskraftsundersökningens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Mikko Kauppinen 010 60 48045, internet http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

EU:s senaste säsongrensade arbetsölshetssiffror (på engelska)