Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Publicerad: 27.7.2010

Det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent i juni

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningen och arbetslösheten i juni nära förra årets nivå. Antalet sysselsatta var 8 000 färre än i juni året innan. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,2 procentenheter till 8,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/06

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/06

Antalet sysselsatta uppgick i juni år 2010 till 2 557 000, dvs. 8 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 28 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 37 000 färre än i juni 2009. Antalet sysselsatta minskade mest i området för Regionförvaltningsverket (RFV) i Sydvästra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 70,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,2 procentenheter till 73,1 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 2,1 procentenheter till 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2010 till 248 000, dvs. 8 000 färre än i juni året innan. Antalet arbetslösa män minskade med 25 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 18 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent i juni, dvs. 0,2 procentenheter mindre än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet var i juni 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,8 procentenheter till 8,4 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,4 procentenheter till 9,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juni 21,6 procent, vilket var 0,9 procentenheter lägre än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 8,2 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, dvs. 10,9 procent.

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 35 000.

Obs! Det är skäl att förhålla sig försiktigt till de färskaste siffrorna i trenderna, eftersom de delvis baserar sig på prognoser.

Förändringar i sysselsättningen 2010/06–2009/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/06 2009/06 2010/06 - 2009/06
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 043 4 024 0,5
Arbetskraften totalt 2 805 2 821 –0,6
Sysselsatta totalt 2 557 2 565 –0,3
– löntagare 2 226 2 228 –0,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 337 –1,9
Arbetslösa 248 255 –2,9
Utanför arbetskraften totalt 1 238 1 204 2,9
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 70,9 71,4 –0,5
Relativt arbetslöshetstal, % 8,8 9,1 –0,2
Arbetskraftsandel, % 69,4 70,1 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2010

Under det andra kvartalet 2010 var antalet sysselsatta i medeltal 2 485 000 personer, dvs. 12 000 färre än under motsvarande period år 2009. Sysselsättningen minskade under andra kvartalet inom näringsgrenen tillverkning (−15 000) och inom hälso- och socialvårdstjänsterna (−15 000). Antalet sysselsatta ökade inom handel (8 000), utbildning (7 000), näringsgrenen transport och magasinering (7 000) och inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (6 000).

Antalet arbetslösa uppgick till i genomsnitt 263 000 under årets andra kvartal, dvs. 1 000 färre än under april–juni år 2009. Under årets andra kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, vilket var lika mycket som under motsvarande period år 2009.

Antalet arbetade timmar ökade bland sysselsatta med omkring 24 miljoner timmar under andra kvartalet år 2010, dvs. med 2,4 procent jämfört med motsvarande period år 2009.

Förändringar i sysselsättningen 2010/II – 2009/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 748 2 762 –0,5
Sysselsatta totalt 2 485 2 497 –0,5
Arbetslösa totalt 263 264 –0,5
– män 146 150 –2,5
– kvinnor 116 114 2,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 276 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var lika många som i juni året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan inom fem ELY-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande på Åland (20 %), i Egentliga Finland (10 %) och Nyland (6 %). Däremot minskade antalet arbetslösa arbetssökande mest i Kajanaland (−11 %), Norra Karelen (−10 %), Södra Österbotten (−10 %) och Lappland (−8 %). I slutet av juni var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 11 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 83 000 i slutet av juni, vilket var 7 000 fler jämfört med juni i fjol. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 33 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2010/06 – 2009/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/06 2009/06 2010/06 - 2009/06
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 276 276 –0,1
– arbetslösa längre än ett år 55 41 34,2
Åtgärder sammanlagt 83 75 9,7
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 34 2,5
– i arbetskraftsutbildning 28 24 16,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 17 15,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 29 14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Mer om arbetslösheten och sysselsättningen bland unga i artikeln (på finska) Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (597,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tie_001_sv.html