Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under november-januari från året innan
24.3.2017
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,4 miljoner kubikmeter under november-januari. Den beviljade kubikvolymen ökade med 18,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen som beviljats för industri- och lagerbyggnader var på en lägre nivå än under motsvarande period året innan medan alla andra typer av byggnader uppvisade tillväxt.

Nästa offentliggörande:
25.4.2017

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela