Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
27.8.2019
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 13,4 miljoner kubikmeter under april - juni 2019, vilket var 14,6 procent färre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade inom alla typer av byggnader, med undantag av offentliga servicebyggnader för vilka det beviljades 10,3 procent fler bygglov än året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade fortfarande mest, med 24,7 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggandet minskade med 21,7 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
24.9.2019

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html