Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade också under årets sista kvartal
26.2.2019
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,1 miljoner kubikmeter under sista kvartalet år 2018. Detta var en minskning med 16,5 procent från året innan. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov mest för affärs- och kontorsbyggnader, dvs. med 47,7 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och industri- och lagerbyggande minskade betydligt från året innan. Under hela år 2018 beviljades bygglov för omkring 38,3 miljoner kubikmeter totalt, vilket var 9,0 procent mindre än år 2017.

Nästa offentliggörande:
26.3.2019

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html