Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under mars-maj
21.7.2017
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 12,2 miljoner kubikmeter under mars-maj år 2017. Den beviljade kubikvolymen minskade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggnader ökade med 12,5 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för flervåningshusprojekt i huvudstadsregionen täckte nästan 30 procent av den beviljade kubikvolymen för bostadsbyggnader i hela Finland. Kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggande ökade fortfarande betydligt under perioden.

Nästa offentliggörande:
25.8.2017

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela