Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under juni-augusti än året innan
21.10.2016
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,7 miljoner kubikmeter under juni-augusti år 2016. Detta var cirka en femtedel mindre än under motsvarande period året innan. För bostadsbyggnader beviljades 3 procent fler bygglov än året innan mätt med volym. När det gäller alla andra typer av byggnader var kubikvolymen på en lägre nivå än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov stannade år 2016 på en lägre nivå än vad som är vanligt för de livligaste semestermånaderna.

Nästa offentliggörande:
25.11.2016

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Fortfarande avbrott i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen estimerade uppgifter publiceras 19.5.2015 
7.5.2015
Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela