Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under sista kvartalet 2017 från året innan
27.2.2018
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,6 miljoner kubikmeter under oktober - december 2017, vilket var 17 procent mindre än under motsvarande period året innan. Bostadsbyggandet ökade under sista kvartalet med 11,7 procent, samtidigt minskade annat byggande än bostadsbyggande med 28,1 procent. Under hela året 2017 beviljades omkring en halv procent färre bygglov, mätt med volym, än året innan.

Nästa offentliggörande:
23.3.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela