Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov steg i november
21.1.2020
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,5 miljoner kubikmeter under september-november 2019, vilket är 5,9 procent mer än året innan. Kubikvolymen ökade mest i fråga om offentliga servicebyggnader, där 47,8 procent fler bygglov beviljades jämfört med året innan. Också kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade betydligt, med 39,4 procent. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande minskade från året innan.

Nästa offentliggörande:
25.2.2020

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html