Käsitteet
Kausaaliyhteys


Kausaaliyhteydet ovat muuttujien välisiä syy-seuraus -yhteyksiä, joita pyritään todentamaan tilastollisin menetelmin empiirisissä tutkimuksissa. Korrelaatio kahden muuttujan välillä poikkileikkaustutkimuksessa ei ole suoraan tulkittavissa syy-seuraus -suhteeksi, sillä yhteys voi olla esim. kolmannen muuttujan aiheuttama. Kausaaliyhteyden toteaminen perustuu sekä teoriaan että muuttujien tilastolliseen käsittelyyn.


Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa