Nyheter 19.1.2022

Konsumtionsundersökningens datainsamling pågår – ger ny information om bland annat coronapandemins inverkan på konsumtionen

I år samlar Statistikcentralen in uppgifter om hushållens konsumtion. I konsumtionsundersökningen, som genomfördes första gången år 1966, ingår över 8 000 hushåll. Undersökningen ger information om bl.a. förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och konsumtionsskillnader mellan befolkningsgrupper.

”Det material som samlas in i år ger intressanta uppgifter om bl.a. coronapandemins, digitaliseringens och näthandelns inverkan på konsumtionen”, säger överaktuarie Tuomas Parikka, som ansvarar för undersökningen.

Konsumtionsundersökningen är en urvalsundersökning och uppgifterna samlas in med hjälp av webbenkäter, telefonintervjuer, dagböcker som hushållen fyller i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial. Datainsamlingen har nu inletts och pågår till årets slut.

Uppgifterna i konsumtionsundersökningen används i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet. Undersökningen producerar unikt material också för forskare inom olika branscher.

”Undersökningen ger information bl.a. för analys av konsumtionsskillnader. Med hjälp av undersökningen får man dessutom en täckande bild av bl.a. konsumtionsstrukturen och allokeringen av konsumtionsskatter. En allt större del av Finlands skatter samlas in i form av konsumtionsskatter”, säger Parikka.

Konsumtionsundersökningen är också den enda statistiken med vilken vi kan undersöka skillnaderna i konsumtionsbeteendet efter befolkningsgrupp.

Lång tidsserie av konsumtionsuppgifter

Konsumtionsundersökningens tidsserie sträcker sig ända till år 1966. Konsumtionsundersökningar gjordes regelbundet med fem års intervaller ända till år 1990. Under åren 1994–1996 genomfördes undersökningen årligen. Efter det har konsumtionsundersökningar genomförts åren 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016.

Man kan delta i konsumtionsundersökningen antingen på svenska, finska eller engelska. Det är frivilligt för dem som valts med i urvalet att delta.

”Varje person som valts med i undersökningen representerar dock ett stort antal finländska hushåll, så det är viktigt att så många som möjligt deltar i datainsamlingen. På så sätt kan undersökningsresultaten beskriva hela befolkningen”, säger Parikka.

Förfrågningar: överaktuarie Tuomas Parikka, tfn 029 551 3276, överaktuarie Mika Lassander, tfn 029 551 3489