Nyheter 10.3.2022

Ett gemensamt verktyg för kvalitetskontroll av information utvecklas

Att se till att information håller hög kvalitet är en viktig del av hållbar informationshantering. Därför kommer det under våren att tas fram gemensamma spelregler för kvalitetskontroll av den information som produceras inom den offentliga förvaltningen.

Informationshanteringsnämnden har till sina uppgifter år 2022 lagt till beredning av rekommendationer till kvalitetskriterier och en uppsättning mätare. Målet är att nämndens rekommendationer ska offentliggöras under början av sommaren 2022.

Informationens tillförlitlighet, kvalitet och användbarhet är centrala frågor när det samhälleliga beslutsfattandet utvecklas. Mängden information ökar också inom den offentliga förvaltningen, vilket innebär att det i fortsättningen blir allt viktigare att kontrollera att informationen är av tillräcklig kvalitet, särskilt när det är fråga om något annat än det primära ändamålet för informationen.

Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala lyfte i dag på ett webbseminarium fram betydelsen av högklassig information i samhället. När informationsmaterial beskrivs högklassigt redan i den första informationskällan, innebär det att man sparar på samhällets resurser. Med hjälp av enhetliga beskrivningar kan man dessutom i fortsättningen bättre rikta åtgärderna för att utveckla kvaliteten på information.

Kvalitetskriterierna och mätarna för information har dryftats i ett samarbetsprojekt mellan tio myndigheter i ett drygt år. Det finns en klar efterfrågan på kvalitetskriterierna i samhället. Med hjälp av dem svarar man på följande frågor: Hur motsvarar informationen verkligheten, hur beskrivs den och hur kan den användas?

När samhällets datamaterial har beskrivits kan varje informationsanvändare bedöma om det material som står till förfogande lämpar sig för användningsändamålet eller jämföra vilket material som bäst lämpar sig för ens egna behov.

En kurs om kvalitetskriterier och mätare håller på att utarbetas för plattformen eOppiva. Kursen publiceras i början av sommaren 2022.

Samarbetsnätverk ökar förståelsen av informationens kvalitet

Stöd och verksamhetsmodeller för användning av kvalitetskriterier utvecklas i år. Avsikten är att utvidga samarbetet till nätverksverksamhet för experter på information och informationens kvalitet inom den offentliga förvaltningen.  

Kirsti Pohjanpää, ordförande i styrgruppen för delprojektet Kvalitetsram för information, inbjuder alla som arbetar med ämnet att delta i nätverkssamarbetet. Du kan anmäla dig till samarbetsnätverket med hjälp av en blankett på Statistikcentralens webbplats.

Nätverket syftar till att öka förståelsen av och medvetenheten om informationens kvalitet samt om kvalitetskriterierna och uppsättningen mätare för informationsmaterial. Pohjanpää berättar att visionen för 2025 är följande: nätverksverksamheten för informationskvalitet stöder väl aktörerna inom den offentliga förvaltningen i det gemensamma främjandet av informationskvaliteten samt i utnyttjandet av kvalitetskriterier och mätare för informationsmaterial.

Delprojektet Kvalitetsram för information, som leds av Statistikcentralen, är en del av projektet Utnyttja och öppna information som koordineras av Finansministeriet och som främjar delning och användning av offentlig information i samhället.

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää, ordförande i styrgruppen för delprojektet Kvalitetsram för information, tfn  029 551 2604

Webbplatsen för delprojektet Kvalitetsram för information

Anmäl dig till nätverkssamarbete (webropol-blankett) (på finska)