Julkaistu: 13.11.2023

Korjausrakentamisen hinnat nousivat 5,0 % vuodentakaisesta

Korjausurakoiden hintojen yli kaksi vuotta jatkunut voimakas nousu on hidastunut merkittävästi syksyllä 2023. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden näkökulmasta korjausurakoiden hinnat ovat nousseet 7,9 % vuodentakaisesta. Julkisyhteisöjen mukaan urakoiden hinnat ovat nousseet 1,0 % ja vuokrataloyhtiöiden mukaan 2,5 % vuodentakaisesta. Kiinteistöjen omistajien näkemyksistä yhdistetty korjausrakentamisen hintaindikaattori on noussut 5,0 %.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain aikoina syksy 2020-syksy 2023, vastaajatyyppijaottelulla asunto-osakeyhtiöt, julkisyhteisöt, vuokrataloyhtiöt ja vastaajatyypit yhteensä. Hintakehitys on ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 nollan tuntumassa tai lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on voimistunut ja saavuttanut huipun keväällä 2023. Syksyllä 2023 hinnat ovat nousseet asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta 7,9 %, julkisyhteisöjen 1,0 %, vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta 2,5 %. Yhteensä vastaajatyypit kokevat hintojen nousseen 2023 syksyllä 5,0 % vuoden takaisesta.

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamiensa korjaushankkeiden lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Kaikissa remonttityypeissä hintojen nousu hidastui siitä, mitä se on ollut vuoden 2021 syksynä alkaneen voimakkaan nousun aikana. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten putkiremonteissa, joiden hinnat nousivat 6,3 % verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Kattoremonttien hinnat ja vuosikorjausten hinnat nousivat 5,0 %. Julkisivuremonttien hinnat nousivat 4,4 %.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina syksy 2020-kevät 2023, remonttityyppijaottelulla julkisivuremontit, kattoremontit, putkiremontit ja vuosikorjaukset. Hintakehitys on kaikissa remonttityypeissä ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on ollut voimistuvaa ja saavuttanut syksyllä 2022 tai keväällä 2023. Syksyllä 2023 hintojen nousu vauhti on hidastunut ja se oli julkisivuremonteissa 4,4 %, kattoremonteissa 5,0 %, putkiremonteissa 6,3 % ja vuosikorjauksissa 5,0 % verrattuna vuoden takaiseen.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen aliurakoiden hinnat nousivat 1,5 % vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Syksyllä 2021 alkanut hintojen voimakas nousu on päättynyt ja syksyllä 2023 hinnat nousivat uudisrakentamisessa 0,2 % ja korjausrakentamisessa 1,5 %.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Kuviossa on kuvattu rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina syksy 2020-kevät 2023, erikseen korjaus-. uudisrakentamisesta ja rakentamisesta yhteensä. Hintakehitys on syksyllä 2020 ollut negatiivista, keväällä 2021 nollan tuntumassa. Syksyllä 2021 alkanut hintojen voimakas nousuvauhti saavutti huippunsa syksyllä 2022. Keväällä 2023 hintojen nousu oli vielä voimakasta ja syksyllä 2023 hinnat nousivat korjausrakentamisessa 1,5 % ja uudisrakentamisessa 0,2 %.

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Kevään tiedonkeruut toteutetaan helmi-huhtikuussa ja syyskeruut syys-lokakuussa poikkeuksena syksy 2020, jolloin keruu ajoittui syys-marraskuulle.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot