Julkaistu: 4.5.2023

Korjausrakentamisen hinnat nousivat 11,8 % vuodentakaisesta

Korjausurakoiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet merkittävästi kaikista tarkastelluista näkökulmista. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden näkökulmasta korjausurakat ovat keväällä 2023 kallistuneet 12,9 % vuodentakaisesta. Korjausurakoiden hinnat ovat julkisyhteisöjen mukaan nousseet 9,7 % ja vuokrataloyhtiöiden mukaan 11,9 %. Kiinteistöjen omistajien vastauksista yhdistetty korjausrakentamisen hinnan vuosimuutos on 11,8 %.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain aikoina syksy 2020-kevät 2023, vastaajatyyppijaottelulla asunto-osakeyhtiöt, julkisyhteisöt, vuokrataloyhtiöt ja vastaajatyypit yhteensä. Hintakehitys on ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 nollan tuntumassa tai lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on ollut voimistuvaa ja keväällä 2023 hintojen kehitys on asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta 12,9 %, julkisyhteisöjen 9,7 %, vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta 11,9 %. Yhteensä vastaajatyypit kokevat hintojen nousseen 2023 keväällä11,8 % vuoden takaisesta.

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamiensa korjaushankkeiden lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten julkisivuremonteissa, joiden hinnat kasvoivat 12,3 %. Kattoremonttien hinnat nousivat 12,1 %, putkiremonttien hinnat nousivat 11,7 % ja vuosikorjausten hinnat 9,9 %.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina syksy 2020-kevät 2023, remonttityyppijaottelulla julkisivuremontit, kattoremontit, putkiremontit ja vuosikorjaukset. Hintakehitys on kaikissa remonttityypeissä ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on ollut voimistuvaa ja keväällä 2023 hintojen nousu oli julkisivuremonteissa 12,3 %, kattoremonteissa 12,1 %, putkiremonteissa 11,7 % ja vuosikorjauksissa 9,9 % verrattuna vuoden takaiseen.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen aliurakoiden hinnat nousivat 6,7 % vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Keväällä 2023 hinnat nousivat uudisrakentamisessa 5,8 % ja korjausrakentamisessa 6,7 %. Hintojen voimakas nousu on ollut näkyvissä syksystä 2021 alkaen. Toisin kuin korjausrakentamisen hinta rakennusten omistajien näkökulmasta rakennusyritysten aliurakoiden hintojen nousu on hidastunut tuntuvasti syksystä 2022.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Kuviossa on kuvattu rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina syksy 2020-kevät 2023, erikseen korjaus-. uudisrakentamisesta ja rakentamisesta yhteensä. Hintakehitys on syksyllä 2020 ollut negatiivista, keväällä 2021 nollan tuntumassa. Syksyllä 2021 alkanut hintojen voimakas nousuvauhti saavutti huippunsa syksyllä 2022.Keväällä 2022 hintojen nousu oli korjausrakentamisessa 6,7 %, uudisrakentamisessa 5,8 % ja koko rakentamisessa 6,1 % verrattuna vuoden takaiseen.

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Kevään 2023 tiedonkeruu toteutettiin helmi-huhtikuussa. Syksyn 2022 tiedonkeruu toteutettiin syys-lokakuussa. Aikaisemmat tiedonkeruut ovat toteutettu vuoden 2020 syys-marraskuussa, vuoden 2021 helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa sekä vuoden 2022 helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot