Revolverande lån

Ett revolverande lån är en överenskommelse mellan en borgenär och en gäldenär som tillåter gäldenären att
förfoga över medel, under en viss period och upp till ett visst belopp, och efter eget gottfinnande återbetala dessa
medel före ett visst datum. De revolverande lånen uppfyller alla fyra kriterier nedan:
1. Gäldenären får använda medel upp till en avtalad kreditlimit utan att i förväg informera
borgenären.
2. Den tillgängliga krediten kan öka eller minska allteftersom medel lånas och återbetalas.
3. Krediten kan användas upprepade gånger.
4. Det ställs inga krav på regelbundna återbetalningar.
I posten rapporteras det belopp som gäldenären har erhållit och som ännu inte återbetalats. Det sammanlagda
beloppet för skulden rapporteras, oavsett om det ligger inom eller utanför de begränsningar avseende lånets
storlek och löptid som borgenären och gäldenären avtalat om.
Som revolverande lån klassificeras också avbetalningsavtalsfordringar, factoring och confirming när de fyra
villkoren för revolverande lån uppfylls fullständigt eller nästan fullständigt. Om avtalet med kunden har formen
av ett skuldebrev, ska lånet rapporteras som övrig utlåning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa