Skolväsendets driftsutgifter

I skolväsendets driftsutgifter ingår utöver läroanstalternas driftsutgifter (se separat definition) också driftsutgifterna för förskoleundervisning, läroavtalsutbildning, annan utbildning, utbildningsförvaltning och studiestöd.

För de läroanstalters del som omfattas av statsandelssystemet avser driftsutgifterna de bokföringsmässiga bruttoutgifter för driftsekonomin som uppgetts enligt statsandelslagstiftningen, samt sådana investeringsutgifter för grundläggningsprojekt, där totalkostnaderna underskrider det maximibelopp som statsrådet fastställt för grundläggningsprojekt. Investeringsutgifterna ingår inte i driftsutgifterna. Små projekt ingår i driftsutgifterna. Driftsutgifterna räknat per studerande har erhållits genom att utgifterna under kostnadsåret per utbildningssektor har dividerats med årsmedeltalet av antalet studerande under höstterminen.

Sedan augusti 2000 avser utgifterna för förskoleundervisningen den avgiftsfria förskoleundervisning för 6-åringar som ges i samband med daghem och grundskolor. Kostnaderna för skolskjutsar ingår inte i utgifterna för förskoleundervisningen. Utgifterna för sjukhus- och handikappundervisningen ingår i uppgifterna.

Utgifterna för läroavtalsutbildning omfattar utgifterna för yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning som anordnas som läroavtalsutbildning inklusive utgifterna för läroavtalsutbildning som stöds av Europeiska socialfonden (ESF).

Annan utbildning inkluderar folkhögskolors och medborgarinstituts utgifter samt musikläroanstalters och idrottsutbildningscenters utbildning som inte leder till examen. Från år 1999 ingår utgifterna för utbildning som leder till examen vid folkhögskolor och yrkesutbildningscenter för vuxna i uppgifterna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utgifterna för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och studiecentraler ingår inte i uppgifterna i gruppen annan utbildning.

Administrationsutgifterna innehåller undervisningsministeriets, utbildningsstyrelsens samt kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter för administration av undervisnings- och kulturväsendet. Läroanstalternas egna administrationsutgifter har räknats till deras driftsutgifter.

Studiestödet omfattar studiepenningen, bostadsstödet, vuxenstudiepenningen, räntestödet och -bidraget, borgensansvarsprestationer, måltidsstödet och stödet för skolresor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2005

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa