Ränteintäkter

Till ränteintäkter räknas bl.a. räntor och räntesubventioner, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp.

Till ränteintäkter räknas även den till räkenskapsperioden hänförliga delen av skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet; skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo), under tiden för avtalets ikraftvarande; intäkter av räntenatur i anslutning till derivatavtal; provisioner som jämställs med räntor periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Ränteintäkter (bilageuppgifter)
Posten ränteintäkter innehåller bl.a.
- Räntor och räntesubventioner, straff- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserveringsprovisioner o.d. provisioner som bestäms på basis av tid och kapitalbelopp
- Skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet, till den del som den kan hänföras till räkenskapsperioden
- Skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo) under avtalets giltighetstid
- Intäkter av räntenatur i anslutning till derivatkontrakt.

Provisioner som jämställs med räntor, såsom marginalränta, periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa