Nyheter 9.1.2020

Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

 

Marjo Bruun, Mikko Lindholm, Johanna Laiho-Kauranne, Ville Vertanen och Pasi Henriksson.

Statistikcentralens nya överdirektörer har utnämnts. De nya överdirektörerna Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen börjar den 1 februari 2020. Deras ansvarsområde omfattar Statistikcentralens fyra strategiska helheter, som är informationsprocess, partner- och ekosystemrelationer, verksamhetsstöd samt utveckling och digitalisering. Överdirektörerna bildar tillsammans med generaldirektör Marjo Bruun Statistikcentralens nya strategiska ledning som också leder förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet och organisation.

Helheten Informationsprocess inbegriper Statistikcentralens statistik- och informationsproduktion. Till överdirektör för helheten har utnämnts Johanna Laiho-Kauranne. Hon kommer till Statistikcentralen från Naturresursinstitutet, där hon verkat som statistikdirektör.

”Utvecklingen av levnadsförhållanden och befolkning, strukturomvandlingar i ekonomin och t.ex. globaliseringens inverkan på ekonomin måste kunna beskrivas tillförlitligt också i framtiden. När omgivningen förändras, måste också statistikproduktionen och dess metoder förnyas. Jag är mycket entusiastisk över att kunna medverka i förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet tillsammans med det strategiska ledningsteamet och personalen", säger Laiho-Kauranne.  

En mer omfattande användning än tidigare av information som uppstår i samhället kräver ett intensivt samarbete mellan olika organisationer. För ledningen av nätverken och samarbetet med intressentgrupper vid Statistikcentralen ansvarar i fortsättningen Ville Vertanen som övergår från uppgifterna som direktör för Statistikcentralens enhet för ekonomi- och miljöstatistik till överdirektör för partner- och ekosystemrelationer.

”Jag hoppas att vi kan bygga sådana nätverk som gör det möjligt att tillgodogöra den information som uppstår i samhället på ett mångsidigt och effektivt sätt. Det skulle gagna oss att tillsammans identifiera olika aktörers styrkor och dessa styrkor lönar sig att använda sig av i samarbetet. Jag väntar mig att vi i framtiden också hittar helt nya partnerskap”, säger Vertanen.

Vid förnyelsen av Statistikcentralen strävar vi också efter att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och förnya tillvägagångssätten vid utveckling. Mikko Lindholm som blir överdirektör för helheten Utveckling och digitalisering kommer från uppgiften som resultatområdesdirektör för samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Han ser många möjligheter med Statistikcentralens data.

”Statistikcentralen är en central aktör i det finländska samhället och förfogar över nationellt betydande datamängder. Jag väntar mig att vi i och med digitaliseringen kan dra nytta av dem och de anställdas gedigna yrkeskunnighet på helt nya sätt, och för vår del ta den offentliga förvaltningen in i framtiden”, konstaterar Lindholm.

Samhällets och informationsanvändarnas behov styr förnyelsen

En viktig utgångspunkt vid förnyelsen av Statistikcentralen är kundernas och samhällets behov. Det är något som också Pasi Henriksson, överdirektör för verksamhetsstöd, tar fasta på när det gäller Statistikcentralens interna tjänster.

”Också vid förnyelsen av de tjänster som möjliggör organisationens grunduppgift är det viktigt att tänka på de externa kunder och intressentgrupper som vi finns till för. Jag hoppas att när vi leder Statistikcentralen som en enhetlig helhet och har förståelse för informationsanvändarnas behov, kan vi också i framtiden fylla vår viktiga plats i samhället”, sammanfattar Henriksson.

Statistikcentralen förnyas stegvis. Den nya strategiska ledningen kommer att planera och genomföra utvecklingsarbetet och följande skeden i förnyelsen vid generaldirektörens sida tillsammans med personalen.

Statistikcentralen målsättning är att utvecklas med stöd av sina 800 experter från att vara en producent av statistik till en leverantör av verkningsfull information och tillika stöda en allt effektivare användning av tillförlitlig information.

”Vi har tillgång till en enorm mängd information som uppkommer i samhället, data. Genom att förnya verksamheten och samarbeta mer intensivt än tidigare kan vi på bästa möjliga sätt ställa dessa data till samhällets förfogande”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.


Förfrågningar: generaldirektör Marjo Bruun, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela