Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Publicerad: 20.11.2018

Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i oktober

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 43 000 fler i oktober 2018 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 171 000, dvs. 26 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent och trenden för det relativa sysselsättningstalet 71,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/10–2018/10, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/10–2018/10, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2018 till 2 535 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 43 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 14 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 29 000 fler än i oktober 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 71,5 procent, medan det året innan var 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,9 procentenheter till 72,0 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,1 procentenheter till 71,0 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2018 till 171 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 26 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 95 000 män och 76 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,3 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 6,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,4 procentenheter till 5,8 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 617 000. Av dem var 232 000 sysselsatta och 40 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 273 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 14,7 procent, dvs. 2,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 17,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2018 till 1 419 000, dvs. 10 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 130 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 färre än i oktober år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/10 – 2018/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/10 2018/10 2017/10 - 2018/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 118 4 126 0,2
Arbetskraft totalt 2 689 2 707 0,7
Sysselsatta 2 492 2 535 1,7
– löntagare 2 180 2 202 1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 312 332 6,3
Arbetslösa 197 171 –13,0
Ej i arbetskraften 1 429 1 419 –0,7
– dolt arbetslösa 137 130 –4,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,0 71,5 1,5
Relativt arbetslöshetstal 7,3 6,3 –1,0
Relativt arbetskraftstal 65,3 65,6 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 230 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 42 000 färre än i oktober året innan.

Arbetslösheten sjönk i oktober från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–25 %), Österbotten (–20 %), Sydöstra Finland (–18 %), Södra Österbotten (–18 %) och i Norra Österbotten (–18 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 8 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 131 000 personer, dvs. 5 000 fler än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 57 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2017/10–2018/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/10 2018/10 2017/10 - 2018/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 273 230 –15,5
– arbetslösa längre än ett år 95 68 –27,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 126 131 4,2
– sysselsatta 24 25 4,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 24 11,1
– i arbets- och utbildningsprövning 12 11 –6,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 68 70 3,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 48 57 19,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/10/tyti_2018_10_2018-11-20_tie_001_sv.html