Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetslöshetsrisken för studerande tre gånger större år 2015 än år 1988
25.5.2016
Totalt 14,8 procent av de studerande som i slutet av år 2014 var i arbetsför ålder var arbetslösa vid utgången av år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Risken för arbetslöshet beskriver den andel som går från studerande till arbetslös under följande år. År 1988 var arbetslöshetsrisken för de studerande mindre än fem procent. I slutet av år 2015 var antalet arbetslösa totalt över 370 000 personer. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Nästa offentliggörande:
28.9.2016

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela