Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen specialister störst bland tyskar och indier
2.11.2018
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det i de tio största yrkesgrupperna med sysselsatta som har tysk eller indisk bakgrund flera yrkesgrupper på specialistnivå år 2016. Av de sysselsatta med tysk bakgrund arbetade 43 procent som specialister och av dem med indisk bakgrund 40 procent. Sett till antalet fanns de flesta specialister med utländsk bakgrund bland dem med rysk bakgrund, 5 100 personer.

Nästa offentliggörande:
17.12.2018

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html