tk-icons
Sivuston näkymät

Suomen SDG-indikaattoridatasta puolet jo olemassa

8.6.2018
Jukka Hoffren, Ari Tyrkkö

Tilastokeskuksen hanke ”YK:n SDG-indikaattorien kansallinen tuottaminen” kokoaa ja julkaisee YK:n kestävän kehityksen indikaattorit Suomen osalta vuoden 2018 aikana. Juuri valmistuneen kartoituksen mukaan puolet indikaattoreista on hankittavissa olemassa olevista lähteistä.

YK:n uusista kestävän kehityksen päämääristä (Sustainable Development Goals, SDGs) sovittiin syksyllä 2015. Tämä Agenda 2030 käsittää 17 globaalia päämäärää ja 169 alatavoitetta. Tavoitteiden edistymistä seurataan YK:n laatimalla 243:n SDG-indikaattorin mittaristolla, jotka jäsenmaiden tulee tuottaa kansallisesti. Suomessa SDG-indikaattorien kokoamisesta vastaa Tilastokeskus.

Tilastokeskuksessa SDG-indikaattoreiden kokoaminen alkoi vuoden 2018 alussa indikaattoreiden saatavuutta ja tuottajia koskevalla kartoituksella. Kartoituksen mukaan noin puolet globaaleista SDG-indikaattoreista on Suomessa koottavissa olemassa olevista tilastotiedoista.

Osaa puuttuvista tiedoista ei ole saatavilla ja osasta ei ole vielä tietoa, vaan kartoitusta jatketaan näiden indikaattorien osalta. Osa puuttuvista indikaattoreista on mahdollisesti laskettavissa myöhemmässä vaiheessa.

Suomen SDG-indikaattoridatan kattavuus­aste vastaa varsin hyvin muiden maiden tilannetta. Kansainvälisesti on arvioitu, että maksimissaan kaksi kolmannesta indikaattoreista olisi tuotettavissa nykyisen tilasto­järjestelmän tiedoista.

Kartoituksen tuloksena tunnistettiin noin 20 SDG-indikaattoreiden tuottaja­organisaatiota: Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristö­keskus, Tulli, Ulkoministeriö, Valtio­neuvoston kanslia, Suomen Pankki, Maa- ja metsätalous­ministeriö, Sosiaali- ja terveys­ministeriö, Opetus­ministeriö, Maahanmuutto­virasto, Krimo, Rikosseuraamus­virasto ja Transparency Suomi.

Taulukossa 1. SDG-indikaattoreiden saatavuutta on tarkasteltu YK:n käyttämän Tier-luokituksen mukaisesti. Luokitus jakautuu seuraaviin ryhmiin:

a) Tier I. Indikaattorin käsitteet ja menetelmät ovat vakiintuneita. Data on tavallisesti saatavilla.
b) Tier II. Indikaattorin käsitteet ja menetelmät ovat vakiintuneita. Data ei ole tavallisesti saatavilla.
c) Tier III. Indikaattorin menetelmät ja käsitteet ovat vakiintumattomat. Data ei ole tavallisesti saatavilla.

Taulukon 2. mukaan SDG-indikaattoreiden saatavuus vaihtelee varsin paljon 17 globaalin päämäärään osalta. Useiden indikaattoreiden osalta kattavuus on hyvällä tasolla, mutta muutamien päätavoitteiden osalta – erityisesti 1. Ei köyhyyttä ja 13. Ilmasto – kattavuus on vielä huono. Niiden indikaattoreiden osalta, jotka ovat päätyneet ”Ei tietoa” tulokseen, kartoitusta jatketaan myöhemmässä vaiheessa.

TAULUKKO 1. SDG-indikaattoreiden kattavuus (lkm) Tier-luokittain
TAULUKKO 1. SDG-indikaattoreiden kattavuus (lkm) Tier-luokittain
 
TAULUKKO 2. SDG-indikaattoreiden kattavuus (lkm) SDG-tavoitteittain
TAULUKKO 2. SDG-indikaattoreiden kattavuus (lkm) SDG-tavoitteittain
 

Indikaattoridatan keruu on alkanut

Projekti on nyt siirtynyt datan keruuvaiheeseen. SDG-indikaattoridata kerätään vuositietoina vuodesta 1990 lähtien viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon. Mikäli dataa ei ole saatavilla koko periodilta tai kaikilta vuosilta, kerätään vain saatavilla oleva data.

Indikaattoridatan keruun yhteydessä kerätään myös dataa koskevat kuvailutiedot (metadata). Indikaattoreita koskeva metadata tullaan julkistamaan indikaattoreiden raportoinnin yhteydessä.

Tavoitteena on luoda verkosto kansallisista toimijoista, joiden tiedoilla kyetään tuottamaan mahdollisimman suuri osa indikaattoreista.

Tilastokeskus kokoaa kansallisesti tuotetut globaalit SDG-indikaattorit internetpohjaiseen tietokantaan. Tämä raportointijärjestelmä avataan vuoden 2018 lopulla kaikkien käytettäväksi.

Ari Tyrkkö on hankkeen projekti­päällikkö ja Jukka Hoffren projektisihteeri.  

 

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
19.2.2019
Kristiina Nieminen

Digitalisaation myötä on käytettävissä entistä tarkempaa tietoa kansalaisten ostamien tuotteiden ja palveluiden myynti­hinnoista ja ostetuista määristä. Perinteikäs kuluttajahinta­indeksin laskenta mullistuu, kun hyödynnetään tätä massadataa.

Artikkeli
25.5.2018
Jukka Hoffren

YK:n johdolla on koottu 243 indikaattoria käsittävä mittaristo, jolla seurataan Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. Suomessa SDG-indikaattoreiden (Sustainable Development Goals, SDGs) tuottamisesta ja koordinoinnista vastaa Tilastokeskus.

Blogi
30.1.2017
Laura Sauli

Kuuluitko siihen 200 000 suomalaisen joukkoon, joihin Tilastokeskus otti viime vuonna yhteyttä kysyäkseen tietoja esimerkiksi työssäkäynnistä, kulutuksesta tai toimeentulosta? Käsi sydämelle: vastasitko?

Blogi
18.10.2016
Vieraskynä: Penna Urrila

Luotettava tilastotoimi on perusedellytys modernin yhteiskunnan toiminnalle. Uskottavaa ja riittävän kattavaa tilastotietoa tarvitaan paitsi viranomaiskäyttöön ja päätöksentekoon, myös kuluttajien ja yritysten jokapäiväiseen elämään.

Blogi
9.2.2016
Vieraskynä: Markus Sovala

Voimakas erottelu tilasto- ja rekisteritietojen välillä on osin historiaa. Moninkertaisen tiedon­keruun ylellisyydestä on resurssien niukentuessa jouduttu pitkälti luopumaan, ja suuri osa Tilastokeskuksenkin tilastoista perustuu hallinnollisiin aineistoihin.