Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.

Uppgiftsinnehåll

Konsumenternas uppfatttningar om utvecklingen av sin egen och landets ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra större anskaffningar, spara eller ta lån. Ägande av vissa kapitalvaror. Statistikcentralens datasystem för konsumentbarometern består av de ursprungliga svararspecifika intervjumaterialen, som är sekretessbelagda, samt av uppgifterna om svarsfördelning och tidsserier.

Klassificeringar

Svarspersonens kön, ålder, yrke, utbildning och storområde samt hushållets sammansättning, storlek och inkomstklass. Statistikenheter är person och hushåll.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Månatlig telefonintervjuundersökning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring tre dagar före utgången av statistikmånaden.

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1987 halvårsvis, från år 1992 kvartalsvis och från oktober år 1995 månatligen.

Nyckelord

förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.09.2014