Tietosuojaseloste 31.5.2018: Pseudotietovaranto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Jussi Heino, puh. 029 551 3213,
th-sihteerit@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Pseudotietovaranto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Pseudovarantoa käytetään kaikkien Tilastokeskukseen vastaanotettujen henkilötietojen pseudonymisointiin. Pseudonymisoinnin yhteydessä aineistoista poistetaan henkilön suoria tunnistetietoja ja nämä tallennetaan pseudotietovarantoon. Tilastojen laadinnassa käytetään pseudonymisoitua aineistoa.

Varantoon tallennettuja tietoja on mahdollista palauttaa Tilastokeskuksen työntekijöiden käyttöön ennalta määritettyjä käyttötarkoituksia varten. Esimerkiksi nimitiedot voidaan palauttaa, jotta on mahdollista ottaa yhteyttä haastattelututkimusten kohteena oleviin henkilöihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Pseudotietovaranto sisältää noin yhdeksän miljoonan henkilön henkilötunnuksen, nimet sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Jos Tilastokeskukseen toimitettavissa aineistoissa tai tiedonkeruissa havaitaan uusia henkilöitä, heidän tietonsa lisätään pseudotietovarantoon.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, etunimet, sukunimi ja sähköpostiosoite

Arkaluonteiset tiedot: ei

Muut tiedot tai tietoryhmä: ei

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on Väestötietojärjestelmän muutosaineisto. Aineisto saadaan Väestörekisterikeskukselta linjasiirtona. Tietoja voidaan saada myös muista Tilastokeskukselle toimitettavista aineistoista sekä Tilastokeskuksen omien tiedonkeruiden kautta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä työtehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.

Pseudotietovarantoon ei ole Tilastokeskuksen työntekijöillä fyysistä pääsyä. Tietoja käsitellään aina tietojärjestelmän kautta. Tietojärjestelmä kerää pseudotietovarannon tietojen käyttämisestä lokimerkintöjä, joiden avulla henkilötietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastolain mukaan Tilastokeskus saa säilyttää tilastotarkoituksiin keräämänsä tiedot niin kauan kuin se on tilastolain tarkoituksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tilastolain tarkoituksena on tilastoinnin lisäksi tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön edistäminen tieteellisessä tutkimuksessa.