Tietosuojaseloste 26.3.2018: Kuntasektorin palkkatilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: tilastopäällikkö Jukka Pitkäjärvi, puh. 029 551 3356
palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Kuntasektorin palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kunta-alan palkkatilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 420 000 työsuhdetta

Valintaperiaatteet: Tilastokeskuksen palkkatiedustelu kaikille kunnille ja kuntayhtymille

Tunnistetiedot: Työnantajatunnus, toimipaikkatunnus, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Henkilön luokittelutiedot ja palkkauksen perusteet: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, koko-/osa-aikaisuus, palvelussuhteen luonne ja laji, työaikajärjestelmä, viikkotyöaika, sopimusala, palkkahinnoittelun tunnus

Palkka lokakuulta: kuukausipalkkaisten peruspalkka, palkanlisät, palkan täysimääräisyys ja palkanpidätyksen syy, tuntipalkkaisten maksettu palkka ja tehdyt työtunnit.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tietoja käyttää myös KT Kuntatyönantajat, jolla on lain 254/1993 perusteella oikeus saada kunnilta ja kuntayhtymiltä yksilökohtaisia tietoja työmarkkinaneuvottelujen edellyttämää selvitystoimintaa varten. Tilastokeskus on luovuttanut aineistoja suojattuna myös kunnille ja kunta-alan työntekijäjärjestöille tilastolain nojalla. Tällöin aineistoja on muokattu siten, ettei niistä voi tunnistaa työnantajaa eikä henkilöä.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tilastokeskus, suora tiedonkeruu kunnille ja kuntayhtymille

Tiedon saantitapa: Sähköinen tiedonkeruu: tiedonsiirto, verkkolomake

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.