Begrepp
Studerande


Med studerande i yrkesutbildning avses studerande som under kalenderåret är inskrivna vid läroanstalter i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och deltagare i läroavtalsutbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över yrkeshögskoleutbildning avses med studerande en person som den 20 september statistikåret är inskriven vid läroanstalten som studerande i examensinriktad yrkeskögskoleutbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I universitetsstatistiken avses med studerande en person i utbildning som leder till examen. Studerande som avlägger examen är studerande som avlägger lägre och högre högskoleexamen, licentiatexamen, doktorsexamen och yrkesinriktad påbyggnadsexamen. Studerande som avlägger fristående pedagogiska studier för ämneslärare ingår sedan materialåret 1993 i statistiken över utbildning som inte leder till examen.

Uppgifterna om studerande gäller sedan år 2002 situationen den 20 september och inkluderar de studerande som är anmälda till universiteten under höstterminen. Fram till år 2001 gällde uppgifterna om studerande situationen den 31 december.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter avses med studerande personer som vid undersökningstidpunkten studerar vid läroanstalter inom skolväsendet. Undersökningstidpunkten är vid studiecentraler den vecka då den 20 september infaller, vid folkhögskolor hela höstterminen (uppskattning om antalet studerande) och vid andra läroanstalter den 20 september.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalterna avses med studerande personer som under kalenderåret är inskrivna vid läroanstalterna för utbildning som inte leder till examen. I bruttoantalet studerande räknas en person som studerande (deltagare)i varje utbildning han eller hon deltar i. En och samma studerande kan därmed ingå i antalet studerande flera gånger under kalenderåret vid en eller flera läroanstalter. Med nettoantalet studerande avses att en person räknas som studerande bara en gång vid en läroanstalt under kalenderåret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

En studerande är en 15 år fylld person som står utanför arbetskraften och uppger sig studera på heltid (eller ha ledigt från sin läroanstalt).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

EEn studerande eller en skolelev är en person som fyllt 15 år och som studerar på heltid vid någon läroanstalt och som inte förvärvsarbetar eller är arbetslös.

Då befolkningen klassificeras efter socioekonomisk ställning är den undre åldersgränsen för studerande 16 år.

Uppgiften om studier har erhållits bl.a. ur Statistikcentralens register över studerande. Också personer som den sista veckan under året fick arbetskraftsutbildning räknas som studerande. 15-åringar har räknats som skolelever. Skolelever under 15 år hör huvudsakligen till gruppen "0-14-åringar".

I vissa fall kan man som studerande räkna alla som studerar i alla läroanstalter efter grundskolenivå. Uppgiften om studier har samlats in enligt situationen i september. Deras huvudsakliga verksamhet kan under årets sista vecka också vara sysselsatt, arbetslös eller beväring.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • EEn studerande eller en skolelev är en person som fyllt 15 år och som studerar på heltid vid någon läroanstalt och som inte förvärvsarbetar eller är arbetslös.

  Då befolkningen klassificeras efter socioekonomisk ställning är den undre åldersgränsen för studerande 16 år.

  Uppgiften om studier har erhållits bl.a. ur Statistikcentralens register över studerande och Statens studiestödscentrals studiestödsregister. Också personer som den sista veckan under året fick arbetskraftsutbildning räknas som studerande. 15-åringar har räknats som skolelever om de inte förvärvsarbetat eller varit arbetslösa under årets sista vecka. Skolelever under 15 år hör huvudsakligen till gruppen "0-14-åringar".

  I vissa fall kan man som studerande räkna alla som studerar i alla läroanstalter efter grundskolenivå. Uppgiften om studier har samlats in enligt situationen i september. Deras huvudsakliga verksamhet kan under årets sista vecka också vara sysselsatt, arbetslös eller beväring.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över gymnasieutbildning betraktas en person som studerande om han avlägger gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) eller motsvarande utbildning (IB-examen, Reifeprüfung-examen, EB-examen eller Gymnasieexamen).

Uppgifterna om antalet studerande i gymnasieutbildning beskriver tidpunkten den 20 september.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken "Studerande och examina vid läroanstalter", "Studiernas gång", "Sysselsättning bland studerande" och "Placering efter utbildning" avses med studerande de studerande som var inskrivna 20.9 statistikåret vid läroanstalter för examensinriktad gymnasie-, yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning och fr.o.m. år 2004 även de studerande som var inskrivna för utbildning som förbereder för fristående examen och för läroavtalsutbildning under perioden 1.1-31.12. I statistiken "Studerande och examina vid läroanstalter" omfattar studerandena också grundskoleeleverna efter situationen den 20 september. Uppgifterna om studerande inom universitetsutbildning gäller fram till år 2001 situationen 31.12 och omfattar dem som avlagt examen på hösten.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över avbrutna studier, då man granskar avbrutna studier läsåret XXXX-XXXX+1, avses med studerande personer som den 20 september XXXX är inskrivna vid läroanstalter för examensinriktad utbildning efter grundnivån exklusive följande grupper:
1) personer med bristfällig personbeteckning
2) personer som i september XXXX varit anmälda som studerande, men som hade slutfört utbildningen i fråga redan före september XXXX
3) läroanstalter som lagts ned under åren XXXX-XXXX+1
4) utbildning som läroanstalten anmält som vuxenutbildning
5) personer som inlett gymnasiestudier eller yrkesutbildning mer än fem år före år XXXX
6) utbildningar på institutnivå och yrkesinriktad utbildning på högre nivå
7) utbildning som förbereder för fristående examen
8) läroavtalsutbildning
9) specialyrkesläroanstalter
10) personer som avlägger högre yrkeshögskoleexamen
11) personer som avlägger licentiatexamen, doktorsexamen eller specialiseringsutbildning för läkare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • I statistiken över avbrutna studier, då man granskar avbrutna studier läsåret XXXX-XXXX+1, avses med studerande personer som den 20 september XXXX är inskrivna vid läroanstalter för examensinriktad utbildning efter grundnivån exklusive följande grupper:
  1) personer med bristfällig personbeteckning
  2) personer som i september XXXX varit anmälda som studerande, men som hade slutfört utbildningen i fråga redan före september XXXX
  3) läroanstalter som lagts ned under åren XXXX-XXXX+1
  4) utbildning som läroanstalten anmält som vuxenutbildning och vuxengymnasier (uppgiften ur studentexamensregistret)
  5) personer som inlett gymnasiestudier eller yrkesutbildning mer än fem år före år XXXX
  6) utbildningar på institutnivå och yrkesinriktad utbildning på högre nivå
  7) utbildning som förbereder för fristående examen
  8) läroavtalsutbildning
  9) specialyrkesläroanstalter
  10) personer som avlägger högre yrkeshögskoleexamen
  11) personer som avlägger licentiatexamen, doktorsexamen eller specialiseringsutbildning för läkare.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 20.9.1999 - 31.12.2005

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa