Anvisningar för forskare

Statistikcentralen omfattande material gör det möjligt att använda uppgifterna på ett mångsidigt sätt inom forskningen. Redan vid planeringen av forskningen lönar det sig att ha kontakt med forskartjänster. För att få tillgång till material på enhetsnivå för forskningsändamål behövs användningstillstånd. Se hur ansökningsprocessen framskrider. Läs också  forskartjänsternas regler och anvisningar (pdf).

Sammanslagning av Statistikcentralens material med eget material

I undersökningar där en del av uppgifterna fås genom intervjuer eller enkäter ska uppgiftslämnaren informeras om, ifall uppgifterna kommer att slås samman med annat material. Informationen ska då bl.a. gälla vem som är registeransvarig, avsikten med bearbetningen av personuppgifter, vilka uppgifter som tas ur olika register samt vart uppgifterna lämnas ut.

Också i sådana fall att bara en del av undersökningsgruppen berörs av den personliga datainsamlingen (enkät, intervju o.d.) ska information om sammanslagningen av datakällor ges. Information om sammanslagningen ska också ges då föremålen för undersökningen kontaktas för första gången för genomförandet av datainsamlingen.

Klausulen om samtycke som fogas till enkäten kan till exempel vara utformad så här:

"De personer som bearbetar undersökningsmaterial är bundna av tystnadsplikt. Alla insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt. De insamlade uppgifterna planeras att slås samman med uppgifter som myndigheterna samlar in i andra sammanhang. Sådana uppgifter är t.ex. - - - .

Enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras på basis av de undersökningsresultat och tabeller som kommer att publiceras. Alla identifikationsuppgifter som gäller enskilda uppgiftslämnare tas bort innan materialet överlåts för forskningsändamål.

Sammanslagning av Statistikcentralens material med andra myndigheters enhetsmaterial

Statistikcentralens uppgifter kan också slås samman andra myndigheters uppgifter. Forskaren ska ansöka om användningstillstånd direkt av dessa myndigheter. Uppgifter slås samman med hjälp av personbeteckning, FO-nummer, koordinater o.d. Statistikcentralen fungerar som sammanställare av material. Innan materialen sammanställs ska en kopia av övriga myndigheters tillstånd skickas till Statistikcentralen.

Övriga registermyndigheters tillståndssidor finns på sidan Informationscentret för registerforskning.