Statistikintervjuarens arbete

Varför görs det intervjuundersökningar?

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som samlar in uppgifter om och ger ut statistik över samhällsförhållanden samt utför undersökningar om levnadsförhållanden. Statistiken och undersökningarna bygger på data ur flera olika källor. Vissa uppgifter går bara att få genom att fråga människorna själva. För detta arbete behöver vi statistikintervjuare.

Hur bor finländarna, hurdana är arbetsförhållandena, vilken utbildning önskar man sig? Vad anser de om Finlands ekonomi? Hur många arbetslösa finns det? Hur många lediga jobb finns det? Hur använder människorna sina pengar, vad gör de på semestern, hur tar de sig till och från arbetet? Bl.a. om detta behövs det information för beslutsfattandet i vårt samhälle.

Enheten för datainsamling

Sedan 1975 har Statistikcentralen haft en egen fast organisation som ansvarar för intervjudatainsamlingen. Intervjuorganisationen ingår i enheten för datainsamling, som utbildar intervjuare och står bakom genomförandet av undersökningarna i praktiken. Enheten planerar också i samarbete med kunderna blanketter och anvisningar för våra undersökningar.

Statistikcentralen har omkring 160 statistikintervjuare som gör både telefonintervjuer och besöksintervjuer ansikte mot ansikte. Största delen av statistikintervjuarna är jämnt utspridda i olika delar av Finland. Dessutom finns en telefonintervjucentral med omkring 25 intervjuare på vårt huvudkontor i Fiskehamnen.

Statistikintervjuarna samlar in uppgifter för bl.a. arbetskraftsundersökningen, konsumentbarometern, undersökningen om hushållens konsumtion, konsumentprisindexet samt undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden. Statistikcentralen gör inte kommersiella undersökningar eller mätningar av partiernas väljarstöd.

Vi betjänar också Statistikcentralens externa kunder, i första hand är det fråga om olika forskningsinstitut. Vi har bl.a. utrett medborgarnas åsikter om massmedia, semesterfirande, mängden hushållsarbete och hur hushållsarbetet fördelas i familjen samt hushållens sparande. Dessutom har vi genomfört omfattande hälsoundersökningar.

Intervjuarens arbete

Våra intervjuare har utbildats för uppgiften och är erfarna arbetstagare. För att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten ordnas regelbundet fortbildning samt undersökningsspecifik utbildning. Arbetet uppföljs kontinuerligt och systematiskt. På så sätt kan vi garantera att arbetssättet och de insamlade uppgifterna är högklassiga. Intervjuarna, liksom övriga anställda vid Statistikcentralen, undertecknar ett sekretessavtal. Att värna om datasekretess är en grundförutsättning för hela Statistikcentralens verksamhet.

Intervjupersonerna tas ut med statistiska metoder, vanligen ur det centrala befolkningsregistret. Intervjupersonerna får på förhand ett kort brev och en broschyr, där vi berättar om intervjun, om Statistikcentralen, om undersökningens syfte, om svarens konfidentialitet samt om personer som kan ge tilläggsuppgifter.

Intervjuerna görs på finska, svenska och engelska, men även andra språk kan komma ifråga. Vi anser det som en stor fördel, om intervjuaren kan utföra intervjuer på flera olika språk.

Statistikintervjuarens arbete som utförs på distans består av telefon- och besöksintervjuer samt därtill hörande arbetsuppgifter som utförs hemma, t.ex. arbete med att leta fram kontaktinformation. En del intervjuare samlar dessutom in prisuppgifter för konsumentprisindex i butiker. Intervjuerna utförs med bärbara datorer antingen vid besök hos intervjupersonen eller på annan intervjuplats som bestämts skilt samt per telefon från intervjuarens hem.

Intervjuarna rör sig mycket i sitt arbete när de gör besöksintervjuer och därför är det nödvändigt att ha tillgång till bil, med undantag av intervjuarna som är verksamma i huvudstadsregionens områden med goda trafikförbindelser. Intervjuarens huvudsakliga arbetsfält består av flera mindre kommuner eller i större kommuner av specificerade postnummerområden. I undersökningar som görs per telefon kan intervjupersonerna bo runt om i Finland.

Statistikintervjuaren arbetar förhållandevis självständigt. Det innebär att intervjuaren måste kunna planera sitt arbete så att alla intervjuer kan utföras inom utsatt tid. Arbetet utförs främst kvällstid. Som statistikintervjuare stöter man på många olika slags människor i arbetet. Även om de flesta är välvilligt inställda till Statistikcentralens undersökningar, måste intervjuaren ibland övertyga intervjupersonen om att undersökningen verkligen är viktig innan man kan göra intervjun. Somliga personer kan vara ängsliga och misstrogna, somliga motsträviga och negativt inställda. I sådana fall gäller det att motivera personen att svara genom att förklara hur viktig undersökningen är och hur viktigt det är att delta. I allmänhet får intervjuaren försöka kontakta intervjupersonerna ytterligare en gång om man inte lyckas få en intervju vid första kontakten.

I telefonintervjucentralen görs intervjuerna i på förhand planerade arbetsskift på 4–6 timmar. Hushållsintervjuerna sker främst kvällstid, dvs. till exempel under en två veckors datainsamlingsperiod är antalet dagskift i allmänhet högst 2–3 och resten är kvällsskift. Arbetsskiftena i hushållsintervjuerna är i huvudsak kl. 10–15 och kl. 15–20.30. När föremålet för intervjun är ett företag börjar arbetsskiftet kl. 8:00 eller 8:30. Målsättningen är att intervjuarna kan arbeta både dag- och kvällsskift. Förutom intervjuarbete hör sökning av kontaktinformation och andra uppgifter i anknytning till datainsamlingarna till arbetsuppgifterna.

I telefonintervjucentralen ansvarar arbetshandledningen för fördelning av det dagliga arbetet och uppföljning av datainsamlingarna samt handledning. Intervjudatabasen är gemensam för alla intervjuare och via intervjuprogrammet får intervjuaren de överenskomna kontakttagningarna och intervjuerna att arbeta med.

I telefonintervjucentralen har intervjuaren det konkreta stödet av och arbetsgemenskapen med arbetshandledningen och övriga intervjuare. Själva telefonintervjuarbetet är dock väldigt lika oavsett platsen.

Utbildning

Man kan lära sig intervjuyrket bara genom erfarenhet. Vi strävar efter att ge en bra grundutbildning. Vårt utbildningsprogram består av självstudier och förhandsuppgifter. Innan det egentliga arbetet inleds hålls en grundutbildning på några dagar i Helsingfors. Förhandsuppgifterna ger teoretiska kunskaper om branschen och de kompletteras under grundkursen. Vi ger också utbildning i datoranvändning. Varje år ordnar vi fortbildning för våra intervjuare, både virtuellt och som närutbildning, i anslutning till de undersökningar som är aktuella vid varje tidpunkt.

Lön och andra villkor i tjänsteförhållandet

För statistikintervjuarens arbete betalas timlön, som består av en grundlön och en individuell lönedel. Den individuella lönedelen bestäms på basis av den prestations- och kunnandenivå som konstateras årligen. Statistikintervjuarens grundtimlön är för tillfället en aning över 12 euro.

Lönen är samma för alla arbetsuppgifter: intervjuerna, resorna samt för arbetet som utförs hemma. Reseersättning betalas separat. Ersättning till exempel för användning av egen bil är för tillfället 0,41 € per kilometer. Statistikcentralen tillhandahåller nödvändiga telefonanslutningar och telefoner samt hörlurar o.d. Också dator och trådlös datakommunikation är arbetsredskap som Statistikcentralen erbjuder. De möbler intervjuarna behöver hemma såsom skrivbord, stol och motsvarande, skaffar de däremot själva.

Intervjuarnas arbete är i viss mån säsongbetonat. Arbetsmängden och inkomsten kan variera avsevärt från månad till månad. År 2014 varierade den typiska månadsinkomsten för statistikintervjuare mellan 1 000–1 800 €/mån. Alldeles i början av anställningen kan inkomsterna vara något lägre.

Intervjuarnas veckoarbetstid är i allmänhet 10–30 timmar beroende på tidpunkten och antalet undersökningar på fältet samt delvis beroende på egna önskemål. Eftersom fältarbetet koncentreras till vissa månader händer det att veckoarbetstiden ibland överskrider 30 timmar. Under sommaren är det i allmänhet mindre arbete.

Eftersom arbetsmängden varierar rätt mycket olika tider på året är det nödvändigt att man kan vara flexibel när det gäller arbetstider och -mängd. Detta förutsätter anpassningsvilja från den övriga familjens sida, eventuellt särskilda arrangemang för barnvården osv.

Statistikintervjuarens arbete är ett deltidsarbete. Våra intervjuare har dock tidvis så pass stor arbetsbörda att arbetet inte går att utföra vid sidan av heldagsarbete eller studier som kräver ständig närvaro.

Intervjuarna har semester med lön som bestäms enligt statens semesterlag och -avtal. De månader under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3.) då intervjuaren har arbetat minst 35 timmar per månad berättigar till semester. Intervjuarna omfattas av Statistikcentralens företagshälsovård.

Intervjuaren som representant för Statistikcentralen

Intervjuarens arbete är människonära och intressant, omväxlande och krävande. Intervjuarna inverkar i hög grad på vilken bild allmänheten får av Statistikcentralen. Intervjuarnas arbetsresultat används i statistik och utredningar som står som grund för det samhälleliga beslutsfattandet. Därför fordras det mycket av intervjuaren: smidighet, uthållighet, självständighet, planmässighet och ordningssinne.

Ansökningsförfarande

Uppgiften söks via det elektroniska rekryteringssystemet på adressen www.valtiolle.fi.

Intervjuarna väljs på basis av en jobbsökningsblankett, förhandsuppgifter, en telefonintervju och ett personligt möte. Vi förutsätter att alla som väljs deltar i grundutbildningen för nya statistikintervjuare som ordnas i Helsingfors och delvis på distans veckorna 21 och 22. För kursperioden betalas lön och reseersättningar. Arbetet börjar omgående efter kursen.

Senast uppdaterad 9.4.2018