Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 24.3.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 10,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2015 till 268 000, vilket var 27 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent, medan det var 9,1 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 13 000 färre än i februari året innan. Det fanns 5 000 färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/02–2015/02, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/02–2015/02, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2015 till 2 392 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 13 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med februari 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 66,6 procent, medan det året innan var 66,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 66,7 procent från februari året innan. Det relativa sysselsättningstalet bland kvinnor var nästan oförändrat jämfört med februari året innan och uppgick till 66,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2015 till 268 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 27 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 142 000 män och 126 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 10,1 procent, dvs. en procentenhet högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,5 procent och för kvinnor 9,7 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 648 000. Av dem var 220 000 sysselsatta och 75 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 296 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 25,5 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 11,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2015 till 1 441 000, dvs. 5 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 121 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 färre än i februari år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/02–2015/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/02 2015/02 2014/02 - 2015/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 093 4 101 0,2
Arbetskraft totalt 2 647 2 660 0,5
Sysselsatta 2 405 2 392 –0,5
– löntagare 2 082 2 062 –1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 323 330 2,1
Arbetslösa 241 268 11,1
Ej i arbetskraften 1 446 1 441 –0,4
– Dolt arbetslösa 135 121 –10,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,9 66,6 –0,3
Relativt arbetslöshetstal 9,1 10,1 1,0
Relativt arbetskraftstal 64,7 64,9 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 355 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 32 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten ökade från februari året innan inom alla NTM-centralers områden utom i Kajanaland (0 %); mest i Nyland (15 %), Österbotten (12 %), Satakunta (12 %), Södra Österbotten (11 %) och Norra Savolax (11 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 35 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 126 000 personer, dvs. 3 000 fler än i februari året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 46 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 5 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 56 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2014/02–2015/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/02 2015/02 2014/02 - 2015/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 324 355 9,7
– arbetslösa längre än ett år 86 103 19,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 123 126 2,3
– sysselsatta 35 33 –7,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 30 27 –8,5
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 12 12 –2,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 45 53 18,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 54 56 4,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/02/tyti_2015_02_2015-03-24_tie_001_sv.html