Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Publicerad: 21.6.2011

Antalet arbetslösa färre än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i maj 274 000, dvs. 19 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än året innan. I arbetskraftsundersökningen är maj en undantagsmånad och arbetslöshetssiffrorna som högst, då de studerande kommer ut på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta var i maj 30 000 fler än för ett år sedan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/05

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/05

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2011 till 2 512 000, dvs. 30 000 fler än för ett år sedan. Antalet sysselsatta män ökade, men antalet sysselsatta kvinnor minskade. Antalet sysselsatta ökade i alla regionförvaltningsverks (RFV) områden förutom i Östra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 69,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män steg med 2,1 procentenheter till 70,4 procent från maj året innan. Det relativa sysselsättningstalet bland kvinnor minskade och uppgick till 68,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2011 till 274 000, dvs. 19 000 färre än i maj året innan. Antalet arbetslösa män minskade och antalet arbetslösa kvinnor ökade något. Antalet arbetslösa kvinnor var ändå 20 000 färre än antalet arbetslösa män.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent i maj, dvs. 0,7 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent för män och 9,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i maj 33,4 procent, vilket var 1,8 procentenheter mindre än i maj året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,9 procent.

Maj är en exceptionell månad i arbetskraftsundersökningen. Ungdomar som söker sommarjobb och avslutar sina studier söker sig samtidigt till arbetsmarknaden, vilket tillfälligt höjer antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet. I registrerad arbetslöshet (arbetsförmedlingsstatistik) är definitionerna annorlunda och säsongvariationen har en annorlunda rytm. Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är i maj vanligtvis 55 000–85 000 fler än årsgenomsnittet. Det relativa arbetslöshetstalet är i maj 1,6–2,8 procentenheter högre än årsgenomsnittet. I maj ger den säsong- och slumpvariationsrensade trenden en bättre bild av arbetslöshetsnivån än vad månadsestimaten gör (se länkar). I juni återgår antalet arbetslösa vanligen till en nivå som är nära den genomsnittliga nivån för året.

Antalet män som inte hör till arbetskraften minskade, men antalet kvinnor som inte hör till arbetskraften var 20 000 fler än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/05–2011/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/05 2011/05 2010/05 - 2011/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 042 4 057 0,4
Arbetskraft totalt 2 775 2 785 0,4
Sysselsatta 2 482 2 512 1,2
– löntagare 2 158 2 172 0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 340 5,0
Arbetslösa 293 274 –6,5
Utanför arbetskraften 1 267 1 272 0,4
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,6 69,2 0,6
Relativt arbetslöshetstal 10,5 9,8 –0,7
Relativt arbetskraftstal 68,7 68,7 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 227 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 färre än i maj året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (−21 %), Österbotten (−19 %) och Norra Savolax (−15 %). I slutet av maj var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 113 000 i slutet av maj, vilket var 12 000 fler än i maj året innan. Åtgärderna gällde 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 färre än i maj året innan. I maj anmäldes 53 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 15 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2010/05– 2011/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/05 2011/05 2010/05- 2011/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 252 227 –10,1
– arbetslösa längre än ett år 52 56 8,0
Åtgärder sammanlagt 101 113 11,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 38 11,2
– i arbetskraftsutbildning 34 32 –5,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 22 20 –10,1
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 12 23 96,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 53 38,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (447,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/05/tyti_2011_05_2011-06-21_tie_001_sv.html