Finlands officiella statistik

Byggnader och fritidshus

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016
24.5.2017
Ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus ändrade då Juankoski sammanslogs med Kuopio i början av år 2017. Samtidigt blev Kuopio Finlands största kommun när man ser till antalet fritidshus. Mätt med antalet fritidshus år 2016 var S:t Michel den näststörsta kommunen. I både Kuopio och S:t Michel finns det fler än 10 000 fritidshus. Ordningsföljden för övriga kommuner med flest fritidshus var oförändrad. Statistikcentralens uppgifter beskriver antalet fritidshus enligt den nyaste kommunindelningen. I slutet av år 2016 uppgick antalet fritidshus i hela landet till 502 900.

Nästa offentliggörande:
25.5.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Statistik över byggnader och fritidshus kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Uppgifter om byggnader och fritidshus fås i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnader och fritidshus är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostäder, byggande, byggnader, byggnadsbestånd, egnahemshus, flervåningshus, fritidsbostäder, fritidshus, husbyggnad, radhus, småhus, sommarstugor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Byggnader och fritidshus
28.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/index_sv.html

Dela