Finlands officiella statistik

Byggnader och fritidshus

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun 2015
26.5.2016
Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år 2015. Även om antalet fritidshus inte längre ökar på samma sätt som under tidigare år, accentueras fritidsboendets betydelse särskilt på orter där det permanenta boendet minskar. I slutet av 2015 fanns det fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun. Totalt fanns det 63 sådana kommuner av vilka Pargas, Mäntyharju och Kimito hade det största antalet fritidshus.

Nästa offentliggörande:
24.5.2017

Beskrivning: Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Statistik över byggnader och fritidshus kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Uppgifter om byggnader och fritidshus fås i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnader och fritidshus är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostäder, byggande, byggnader, byggnadsbestånd, egnahemshus, flervåningshus, fritidsbostäder, fritidshus, husbyggnad, radhus, småhus, sommarstugor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Byggnader och fritidshus
28.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/index_sv.html

Dela