Laatuseloste: Konkurssit

1. Tilastotietojen relevanssi

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Uhanalaisilla työpaikoilla tarkoitetaan työpaikkojen määrää niissä yrityksissä, joita on haettu konkurssiin.

Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea konkurssiin useiden eri velkojien toimesta. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen konkurssien määrä.

Kalenterivuoden ensimmäinen konkurssihakemus tilastoidaan vireille pantuna konkurssina. Kalenterivuonna saapuneet samaa yritystä, yhteisöä tai yksityishenkilöä koskevat muut hakemukset näkyvät tilastoissa ainoastaan loppuun käsitellyissä asioissa.

Päättyneillä konkursseilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen konkurssitilastoissa käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjä konkurssihakemuksia.

Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen, konkurssin vireilletulo, ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Uusi konkurssilaki tuli voimaan 1.9.2004 ja korvasi vanhan vuonna 1868 annetun konkurssisäännön. Uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn kokonaisuutena tai velkojien tai velallisen asemaan.

Alueelliset tiedot konkurssitilastoissa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään myöskin yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kuten aiemmin kotikunnan perusteella. Muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Ennen vuotta 2004 julkaistuissa tilastoissa alueellisen tiedon pohjana oli aina yrityksen kotikunta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta kuukausittain tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista konkurssihakemuksista. Kerran vuodessa saadaan aineisto käräjäoikeuksissa loppuun käsitellystä konkurssihakemuksista. Aineistot on kokonaisaineistoja. Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, josta käytetään lyhennettä Tuomas. Tuomas-järjestelmä otettiin käyttöön 1.12.1993. Ennen Tuomaksen käyttöönottoa tiedot saatiin lomakkeilla tuomioistuimista. Tilastokeskuksessa konkurssiin haettuun yritykseen yhdistetään sitä kuvaavat taustatiedot, kuten toimiala ja henkilökunnan määrä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vireille tulleiden asioiden aineistot tarkentuvat korjausten ja tarkistusten edetessä. Luvut korjaantuvat pääsääntöisesti jo seuraavan tilastokuukauden aikana. Muutokset kuukausittain ovat vähäisiä, eikä niillä ole merkitystä ilmiöiden kokonaiskuvan muodostamisessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vireille tulleiden asioiden tilastot julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä vireilletulokuukauden päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan 4,5 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Vireille pannut konkurssit tilasto julkaistaan kuukausittain Tilastokeskuksen konkurssitiedote-julkaisussa. Päättyneitä asioita kuvaavat tiedot julkaistaan kerran vuodessa, toukokuussa, konkurssitiedotteen laajemmassa numerossa.

Vireille pantujen konkurssien päätoimialoittaiset aikasarjat kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla vuodesta 1986 alkaen löytyvät Tilastokeskuksen maksuttomasta StatFin-tietopalvelusta internetistä aihealueen Oikeus alta osoitteesta: http://statfin.stat.fi/statweb.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastoissa on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2002. Esitetyissä aikasarjoissa, tai vertailuissa edelliseen vuoteen, aikaisemmat käytetyt toimialaluokitukset on muutettu luokitusavaimia käyttäen TOL 2002:ta vastaavaksi.

Tilastoissa käytetään tilastovuoden lopussa voimassa olevaa kuntaluokitusta. Aikaisempien vuosien luvut on muutettu vastaamaan uusinta kuntaluokitusta, jotta tilastot olisivat vertailukelpoisia.

Käräjäoikeuksien lukumäärä tilastoissa vastaa tilastoajankohdan tilannetta. Aiempien vuosien käräjäoikeustiedot on muutettu uusinta tilannetta vastaavaksi vertailtavuuden helpottamiseksi.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tuomas-järjestelmästä saadut konkurssitiedot ovat yhtenäisiä ja kattavia vuoden 1995 alusta lähtien. Vireille pantujen konkurssien StatFin-aikasarja on yhtenäinen vuodesta 1986 lähtien.


Päivitetty 27.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2005, Laatuseloste: Konkurssit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2005/konk_2005_2005-05-27_laa_001.html