Laatuseloste: Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset

1. Tilastotietojen relevanssi

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutustilastoille. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin.

Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi perusopetus) tai opetushallinto/vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekisteriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla. Tilastossa esitetyt opiskelijamäärät pohjautuvat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiskelija-aineistoon ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen tietoihin.

Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omistajatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta kuvaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, oppilaitosta ylläpitävän koulutuksen järjestäjätunnus, oppilaitoksen nimi, osoite, oppilaitosrakennuksen karttakoordinaatit, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, opetuskieli, aluetiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä.

Tilastolain (280/2004 muut 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämiin koulutuksen järjestäjärekisteriin sekä oppilaitosrekisteriin. Näitä päivitetään koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta kerätyillä tiedoilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämis- ja ylläpitäjälupien tiedoilla. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastotuotannon käsittelyprosessin aikana tilaston perustana olevien tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto ilmestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät noin 7 viikkoa viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärätiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennakkotietoja.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Koulutus, kulttuuri ja ajankäyttö -vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia tilastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia karttoja ja erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Oppilaitokset-tilaston laadinta on aloitettu vuonna 1971. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1999 lähtien oppilaitostyyppiluokituksen muuttumisen vuoksi. Oppilaitostyyppiluokitus muutettiin uuden koululainsäädännön vuoksi tuona vuonna. Koulutuksen järjestäjärekisterin ylläpito on aloitettu vuonna 1999.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastokeskus pyrkii käyttämään kaikissa oppilaitosta kuvaavissa aineistoissa antamaansa oppilaitostunnusta sekä koulutuksen järjestäjän tunnuksena yritys- ja yhteisötunnusta.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2018, Laatuseloste: Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2018/kjarj_2018_2019-02-12_laa_001_fi.html