Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, januari

Publicerad: 27.5.2015

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 15,5 medan den i april var 11,4 och i mars 11,2. Förtroendet för ekonomin har senast varit så här starkt våren 2011. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 8,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 4–19 maj 1 315 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj förväntningarna på Finlands ekonomi, den allmänna arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara jämfört med april. Däremot försvagades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin i någon mån. Konsumenternas syn på arbetslösheten var fortfarande ganska dystra trots förbättringen. Däremot var synen på Finlands ekonomi i maj den ljusaste sedan februari 2011.

Konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller allra minst för att spara. I maj oroade sig sysselsatta konsumenter mer än i april för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I maj trodde 42 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 17 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 33 och 21 procent och för ett år sedan i maj 34 och 24 procent.

I maj litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande andelar 22 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I maj uppskattade 36 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 26 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var i april 42 och 20 procent och för ett år sedan 47 och 18 procent.

Av de sysselsatta antog 24 procent i maj att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 10 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta upplevde 23 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,2 procent under de följande 12 månaderna. I maj 2014 var konsumenternas inflationsförväntningar 2,6 procent. Långtidsmedelvärdet är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 6 procent bostad. Av hushållen planerade 19 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

Totalt 52 procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 69 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade dock bara 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2014 04/2015 05/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 8,7 11,4 15,5 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 4,3 10,7 8,4 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 3,6 5,0 11,9 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,6 1,2 1,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 -16,5 -12,5 -6,6 =
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -8,2 -2,8 -8,7 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 4,6 18,6 16,1 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 6,1 -0,1 2,9 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 8,4 26,1 26,8 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 43,5 42,2 48,1 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I maj var bortfallet av svar 43,8 procent (urvalet 2 341 personer i maj). Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/05/kbar_2015_05_2015-05-27_tie_001_sv.html