Koulutusaste (ISCED)

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus.

ISCED 2011 mahdollistaa ISCED 1997:n tavoin koulutusohjelmien luokittamisen esiopetuksesta tohto-rikoulutukseen saakka. Se soveltuu myös erityisopetuksen ja aikuiskoulutuksen luokittamiseen sekä myös koulujärjestelmän ulkopuolisen koulutuksen luokittamiseen. Luokitus on tarkoitettu mm. oppilai-den, opettajien, väestön koulutusrakennetietojen, kustannusten luokittamiseen.

ISCED-luokitus uudistettiin asteen osalta vuonna 2011 ja uusi koulutusaste otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Koulutusala uudistetaan ja otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2016 aikana.

ISCEDin ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välisen avaimen avulla koulutustilastoaineistot voi-daan uudelleen ryhmitellä kansainvälisen koulutusluokituksen jaottelujen mukaisiksi. Luokitusavain päivitetään vuosittain.

Luokituksen kansainvälinen tausta

Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED uudistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja uu-destaan vuonna 2011.

ISCED 2011 ja 1997 -koulutusasteiden vastaavuus.

Muutokset edellisestä versiosta

ISCED 2011 -luokituksen koulutusasteet vastaavat pääosin Tilastokeskuksen koulutusluokituksen kou-lutusasteita. Suurin muutos edelliseen ISCED-luokitukseen on korkea-asteen luokittelun muuttuminen. Vanhassa ISCED-luokituksessa korkeakouluaste jaettiin 5A ja 5B -luokkiin. ISCED 2011 puolestaan vastaa korkea-asteen luokittelun osalta Tilastokeskuksen luokitusta.

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

Kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011 -koulutusasteella tarkoitetaan koulutuksen oppimis-kokemusten ja opittavien taitojen kokonaisuutta eli koulutuksen vaativuustasoa. Ylemmän asteisen kou-lutuksen katsotaan olevan oppisisällöltään vaativampaa kuin alemman asteisen.

Luokittelun perustana on koulutusohjelman sisältö. Koulutusten luokittaminen pelkästään oppisisältöjen avulla on vaikeata, koska oppisisältöjen kansainvälistä vertailua varten ei ole olemassa selviä stan-dardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaativuuteen liittyviä kriteereitä. Näitä ovat mm. ohjeelliset koulutuspituudet, pohjakoulutusvaatimukset ja jatko-opintokelpoisuudet.

ISCED 2011 koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna.

ISCED 2011 koulutusasteita on kahdeksan, minkä lisäksi käytössä on aste tuntematon. Tilastokeskuk-sen koulutusluokituksen aste 3 Keskiaste jaetaan ISCED-luokituksessa kahteen eri osaan, 3 Upper se-condary education ja 4 Post-secondary non-tertiary education. Aste 3 Upper secondary education käsit-tää lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot), kun taas 4 Post-secondary non-tertiary education sisältää erikoisammattitutkinnot.

Korkea-aste on ISCED 2011 -luokituksessa jaettu neljään asteeseen, jotka on Tilastokeskuksen koulu-tusluokituksen tavoin numeroitu astenumeroin 5-8. Koulutusasteiden sisältö vastaa Tilastokeskuksen koulutusluokitusta.
ISCED 2011 koulutusasteen lisäksi käytetään kansainvälisissä tilastoissa myös lisäluokituksia ISCED 2011:n kaksinumeroinen luokitusryhmä (koulutuksen suuntautuminen) ja ISCED 2011:n kolminume-roinen luokitusryhmä (koulutusasteen suoritus, jatko-opintokelpoisuus, tutkintorakennepaikka, kesto).

Kaksinumeroisen luokitusryhmän (ISCED category) koodin ensimmäinen numero kertoo koulutusasteen ja toinen numero koulutuksen suuntautumisen (yleissivistävä, ammatillinen, määrittelemätön).

Kolminumeroisen luokitusryhmän (ISCED subcategory) koodin ensimmäinen numero kertoo koulu-tusasteen, toinen numero koulutuksen suuntautumisen ja kolmas numero luokittelee koulutusasteen suoritusta, jatko-opintokelpoisuutta, tutkintorakennepaikkaa ja koulutuksen kestoa. Kolmas numero kertoo esim. onko koulutusohjelma koko kyseisen koulutusasteen suoritus vai vain osasuoritus, antaako koulutusohjelma jatko-opintokelpoisuuden ylemmälle koulutusasteelle, onko tutkinto korkea-asteella tutkintorakenteessa ensimmäinen vai toinen tutkinto ja mikä on koulutuksen teoreettinen kesto.

Kaikki mainitut luokitustiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen koulutusluokituksen ja ISCED 2011 luokituksen välisen koodiavaimen avulla. Koodiavain perustuu Tilastokeskuksen 6-numeroiseen kou-lutuskoodiin.

Luokitusjulkaisut