Uutisia 22.11.2021

Laatukriteerit kattavat tiedon laadun eri näkökulmat

Tiedon laatukriteerien kehittämistä pidetään erinomaisena avauksena. Laatukriteerien nähdään kattavan laajasti eri näkökulmat. Laatukriteerit ja niiden mittarit tarjoavat yhteisen työkalun tiedon laadun kuvaukselle ja arvioinnille. Lausuntokierroksen yhteenveto on tänään julkaistu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen verkkosivuilla.

”Laatukriteerien tavoitteena on lisätä tietojen yhteismitallisuutta ja tukea tiedon käytön laajentumista yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa. Tietoaineistojen laatukriteerit helpottavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäistä todentamista, kuvaamista ja arviointia”, projektipäällikkö Essi Kaukonen sanoo.

Laatukriteerit koskevat Suomen julkisen hallinnon toimijoita tiedon tuottajina ja tiedon käyttäjinä.

Lausuntojen pohjalta laatukriteerit tarjoavat hyvän pohjan keskusteluun tiedon laadusta ja sen kehittämisestä. Ne myös antavat konkreettisia välineitä tiedon laadun puutteiden parantamiseen. Standarditaustan tärkeyttä ja laadun kuvauksen joustavuutta korostettiin.

Lausuntojen mukaan tiedon laadun tunnistaminen ja määrittely tukevat monipuolisesti julkishallinnon tiedon hyödyntämistä ja avaamista. Samalla ne lisäävät avoimuutta ja luottamusta.

”Silloin kun tiedon käyttö lisääntyy ja tietoa käytetään muuhun kuin sen ensisijaiseen käyttötarkoitukseen, on aiempaa merkityksellisempää arvioida tiedon laatua ja kuvata se eksplisiittisesti eri käyttäjien saataville, jotta tiedon soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin voidaan arvioida”, Kaukonen muistuttaa.

Laatukriteerien hyödyntäjinä lausunnoissa nähdään julkishallinnon keskeiset tietovarannot, toimialarajat ylittävät varannot sekä keskitetyt portaalit ja tietopisteet, jolloin yhteismitallinen tiedon laadun kuvaus hyödyttää käyttäjiä selkeimmin. Myös viranomaisten välinen tiedon vaihto nostettiin esille. Useissa lausunnoissa tuotiin esille laatukriteerien ja mittariston hyödyntäminen myös organisaation sisäisessä tiedon laadun hallinnassa ja kehittämisessä.

Lausunnoissa nähtiin, että laatukriteeristöä ja mittaristoa voidaan pitkällä aikavälillä hyödyntää myös riskiarvioinnissa ja kehitystyön tukena. Niitä voisi hyödyntää lisäksi erilaisten tietojärjestelmien kehittämistoimien suunnittelussa tai hankinnoissa vertailukriteereinä.

Laatukriteerit ja niiden mittarit viimeistellään vuodenvaihteessa. Lausunnot ja niistä laadittu yhteenveto huomioidaan laatukriteerien ja mittariston viimeistelyssä sekä käyttöönoton suunnittelussa. Käyttöönotto edellyttää lausuntojen mukaan tiedon tuottajilta panostusta ja kyvykkyyksien kehittämistä. Viedään asiaa yhdessä eteenpäin!

Valtiovarainministeriö pyysi ajalla 6.9.2021 - 4.10.2021 lausuntoja ehdotuksesta tiedon laatukriteereiksi ja mittareiksi julkiselle hallinnolle. Tiedon laatukriteerit on kehitetty yhteistyössä osana Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta Tiedon laatukehikko -osahankkeessa.

Lisätietoja:
Tiedon laatukehikko -osahankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen, essi.kaukonen@stat.fi, p.  029 551 3550

Lausuntoyhteenveto

Lue lisää Tiedon laatukehikko -osahankkeesta