Uutisia 22.6.2022

Julkisyhteisöjen velan tilastointiin tulee menetelmämuutos

Tilastokeskus muuttaa kesäkuun 2022 julkistuksista alkaen menetelmää, jolla vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen korkotukilainoja käsitellään kansantalouden tilinpidossa ja rahoitustilinpidossa. Kansantalouden tilinpidon uusimmat tiedot julkaistaan 22.6.2022 ja rahoitustilinpidon tiedot 28.6.2022. Menetelmämuutos vaikuttaa julkisyhteisöjen sulautettuun EDP-velkaan.

Rahoitustilinpidossa ARA-korkotukilainat esitetään jatkossa julkisyhteisöjen rahoitussaatavissa ja -veloissa. Menetelmämuutos koskee vuokra-asunnoille ja asumisoikeustaloille myönnettyjä korkotukilainoja, jotka ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymiä. Menetelmämuutoksen perusteena on ARA-korkotukilainauksen ehdot, jotka rajoittavat asuntojen vuokrausta ja asumisoikeustalojen hallintaa määrätyn ajan. Näiden ehtojen johdosta vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen lainat kuuluvat esittää julkisyhteisöjen tilastokuvauksessa.

Menetelmämuutos vaikuttaa julkisyhteisöjen sulautettuun EDP-velkaan ja kasvattaa julkisyhteisöjen velkasuhdetta eli velan suhdetta bruttokansantuotteeseen. Rahoitussaatavien ja -velkojen aikasarja korjataan rahoitustilinpidossa vuoteen 2000 asti. Tilastokeskus julkaisee muutostiedotteen tiistaina 28.6.2022 rahoitustilinpidon julkistuksen yhteydessä ja kuvaa siinä menetelmämuutoksen velkavaikutuksen.

Kansantalouden tilinpidon sektoritileillä lainojen korot kasvattavat julkisyhteisöjen omaisuustuloja ja -menoja. Omaisuustulojen ja -menojen aikasarja on korjattu vuoteen 2018 asti.

Euroopan kansantalouden tilipitojärjestelmän käsikirja ohjeistaa julkisyhteisöjen tilastointia

Julkisyhteisöjen tilastokuvauksen ohjeistus perustuu Euroopan kansantalouden tilipitojärjestelmän käsikirjaan (EKT 2010), ja se on jäsenmaita velvoittava EU-asetus. Lisäksi EKT 2010:tä tarkentaa julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkakäsikirja (Manual on Government Deficit and Debt, 2019), jossa ohjeistetaan julkisyhteisöjen tilastointia tarkemmalla tasolla.

EU:n liiallisen alijäämän menettelyn (Excessive Deficit Procedure, EDP) alijäämä- ja velkatietojen raportointiin kuuluu jäsenmaan julkisyhteisöjen tilastoinnin säännöllinen tarkastelu yhdessä Euroopan komission tilastoviraston Eurostatin kanssa. Suomen julkisyhteisöjen tilastointia tarkasteltiin Tilastokeskuksen ja Eurostatin välisellä dialogivierailulla viimeksi vuonna 2021. Yksi tarkastelluista asioista oli vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen korkotukilainajärjestelmä. Tilastokeskuksen tehtäväksi tuli selvittää, kuvaako nykyinen tilastomenetelmä ja EKT 2010:n tulkinta kattavasti julkisyhteisöjen vaikutusta julkisessa asuntotuotantojärjestelmässä ja onko edellytyksiä julkisyhteisöjen rajauksen muuttamiselle.

Tilastokeskuksen ja Eurostatin yhteinen johtopäätös oli, että Tilastokeskus muuttaa ARA-korkotukilainojen tilastomenetelmää ja laajentaa niiden osalta julkisyhteisöjen tilastokuvausta kansantalouden tilinpidon sektoritileillä ja rahoitustilinpidossa. Tilastokeskus toteuttaa muutoksen kierrättämällä ARA-korkotukilainat julkisyhteisöjen tilien kautta. Menetelmämuutos ei vaikuta julkisyhteisöjen nettoluotonantoon eikä alijäämään.

Lisätietoja: Teemu Koskiniemi 029 551 3467, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi