Nyheter 25.3.2022

Förändringar i arbetsmarknadsstatistiken i och med införandet av välfärdsområden

Välfärdsområdena ingår i arbetsmarknadsstatistiken fr.o.m. år 2023. Revideringen medför ändringar i datainsamlingarna, datasystemen och statistikpublikationerna.

Förändringarna syns särskilt i lönestatistiken för den offentliga sektorn, lönestrukturstatistiken och förtjänstnivåindexet. Även arbetskraftskostnadsindexet samt statistiken över sysselsättning och lediga arbetsplatser påverkas. Statistikcentralens sektorindelning har reviderats och uppgifterna kommer att publiceras också på välfärdsområdesförvaltningens nivå. I statistiken för år 2023 övergår man dessutom till att använda den officiella sektorindelningen i stället för en arbetsmarknadsbaserad indelning.

Uppgifterna om välfärdsområdenas arbetsställestruktur samlas in genast fr.o.m. början av år 2023 som en del av Statistikcentralens enkät om arbetsställen för företagsregistret. Uppgifterna om välfärdsområdenas arbetskraftskostnader samlas in i en kvartalsenkät under våren. Välfärdsområdenas löneuppgifter samlas för sin del in i november 2023 enligt kommunsektorns dataunderlag och tidsplan för datainsamling.  

Statistikcentralen har tillgång till inkomstregistrets uppgifter om anställningsförhållanden, löner och arbetsställen. Uppgifter från kommuner, samkommuner och välfärdsområden måste dock samlas in, eftersom de behövs på en noggrannare nivå för statistikföring än vad som fås ur registret.  

Uppgifterna för år 2022 samlas inte in från välfärdsområdena, eftersom man fortfarande håller på med att skapa funktionerna. I samband med den experimentella statistiken över löner och arvoden i inkomstregistret (på finska) kommer dock primäruppgifter som baserar sig på inkomstregistret att publiceras om välfärdsområdena. Avsaknaden av uppgifter för år 2022 inverkar inte väsentligt på arbetsmarknadsstatistikens kvalitet.

Hittills har man i Statistikcentralens arbetsmarknadsstatistik använt en arbetsmarknadsbaserad sektorindelning. Till exempel har universitet och statens aktiebolag hittills klassificerats till statistiken över den privata sektorn. ”I och med övergången till den officiella sektorindelningen blir universiteten och statens aktiebolag en del av statens lönestatistik”, beskriver överaktuarie Heli Udd vid Statistikcentralen.

Övergången till den officiella sektorindelningen samt att kommunsektorn fördelas i kommuner och samkommuner samt välfärdsområden kommer att ha en väsentlig inverkan särskilt på förtjänstnivåindexets och lönestatistikens struktur. ”När det gäller statistikföringen av vård, omsorg och sociala tjänster blir det utmaningar också i och med Helsingfors stads särställning, eftersom Helsingfors social- och hälsovård ingår i statistiken över kommuner”, säger Udd.

Vid Statistikcentralen fortsätter man att planera statistikföringen av uppgifter om välfärdsområdena och att bedöma konsekvenserna t.ex. för tidsserieuppgifter. ”Vi försöker också beakta uppgiftsanvändarnas och intressentgruppernas behov”, säger Udd.

Statistikcentralens social- och hälsovårdsprojekt sammanställer effekterna på statistikföringen. Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Förfrågningar: Överaktuarie Heli Udd (projektet för förändringar i arbetsmarknadsstatistiken), tfn 029 551 3522, heli.udd@stat.fi