Nyheter 3.3.2021

Finländarna pendlade mest till Sverige

I slutet av år 2015 arbetade totalt 2 400 finländare i ett annat nordiskt land. Av dem reste över hälften till Sverige för att arbeta och drygt 40 procent till Norge. Flest som arbetar i ett annat nordiskt land, dvs. pendlare, fanns det i Norra och Östra Finland, totalt en tredjedel.

Finländarna pendlade särskilt från kommuner som gränsar till Sverige och Norge, dvs. från Utsjoki, Enare, Enontekis, Muonio, Kolari, Pello, Övertorneå och Torneå. Andelen som bor i dessa kommuner var omkring en femtedel av alla i Finland som arbetar i ett annat nordiskt land.

Sverige var det huvudsakliga målet särskilt för ålänningar samt för personer bosatta i gränskommunerna till Sverige och Norge, men också för nylänningar och pendlare från Södra Finland. Av alla pendlare var 65 procent män.

Pendling mellan Finland och de övriga nordiska länderna 2015  
År 2015 pendlade 13 personer från Finland till Island, 966 till Norge, 1276 till Sverige och 101 till Danmark. Till Finland pendlade 12 personer från Island, 184 från Norge, 1854 från Sverige och 179 från Danmark.

Av de finländska pendlarna arbetade nästan en tredjedel inom handeln och transport. Från gränskommunerna i Norra Finland pendlade också många anställda inom hälso- och socialvårdstjänster.

Finländare som arbetar i Sverige och Norge efter näringsgren 2015
I Sverige arbetade år 2015 flest finländare inom handeln och transport, 561 personer. I Norge arbetade flest finländare inom byggverksamhet, 200 personer.

Omkring 2 200 personer från ett annat nordiskt land arbetade i Finland. Av dem kom 85 procent från Sverige.

Svenskarna är de som mest arbetar utanför sitt hemland

I slutet av år 2015 arbetade totalt omkring 51 000 personer i ett annat nordiskt land. De som arbetade mest utanför sitt hemland var personer bosatta i Sverige – nästan 40 600. Av danskarna arbetade 5 700 utanför sitt bosättningsland, av norrmännen 1 800 och av islänningarna 850. Två tredjedelar av alla nordiska pendlare var män.  

Pendlingen mellan de nordiska länderna domineras av pendlingsflöden från Sverige till Norge och Danmark, som täckte 75 procent av all pendling mellan de nordiska länderna.

Pendlingsflöden: ut- och inpendling mellan de nordiska länderna 2015
År 2015 pendlade man mest från Sverige till de övriga nordiska länderna, totalt 40556 personer. Till Norge pendlade flest personer, 27998.

”Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna har varit en viktig del av den gemensamma identiteten och de nordiska samhällenas styrka. T.ex. arbete över gränsen i grannlandet har under flera decennier varit normal praxis i gränsområdena – i Finland t.ex. i Tornedalen samt i Sverige och Danmark på ömse sidor om Öresund”, säger Statistikcentralens utvecklingschef Kaija Ruotsalainen.

En person som arbetar i ett annat land än där den officiella stadigvarande bostadsorten finns klassificeras i statistiken som pendlare. För att betraktas som pendlare behöver en person inte dagligen eller ens varje vecka resa från sitt hemland till arbetet, utan hen kan också ha en långvarigare tillfällig bostad i sitt arbetsland.

Rapporten Nordic Mobility ger också information om examina som avlagts utomlands

Information om rörlighet över gränserna i Norden finns i den nyutkomna rapporten Nordic Mobility. Syftet med projektet Nordic Mobility, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har varit att producera statistiska uppgifter om flyttning mellan de nordiska länderna samt om sysselsättning och studier i ett annat nordiskt land.

Inom projektet, som koordineras av Statistikcentralen, genomfördes för första gången ett omfattande informationsutbyte på individnivå mellan de nordiska statistikbyråerna. ”Den officiella statistiken beskriver på ett omfattande sätt studier, avlagda examina och den nationella arbetsmarknaden, men statistiska uppgifter om gränsöverskridande studier eller sysselsättning produceras inte inom det officiella statistikväsendet. Likaså blir examina som avlagts utomlands till stor del utanför examensregistren”, konstaterar Ruotsalainen, som fungerade som projektledare.  

Via statistikbyråernas informationsutbyte erhölls nya uppgifter om högre utbildning för totalt omkring 100 000 personer i de nordiska länderna. Finland fick 14 000 nya examensuppgifter.

”I Finland kan effekten av uppdateringen av examensuppgifterna vara regionalt betydande. Till exempel på Åland har det enligt statistiken funnits en betydligt lägre utbildningsnivå än på övriga håll i landet på grund av att åländska unga ofta avlägger examen i Sverige eller utomlands, och denna uppgift har inte uppdaterats i examensregistret. Andelen som avlagt examen på Åland ökade med omkring fyra procentenheter med hjälp av det nu utförda nordiska informationsutbytet", beskriver Ruotsalainen.

Rapporten Nordic Mobility
Nordic Statistics database

Förfrågningar: chef för informationstjänst Nicola Brun tfn 029 551 3590, utvecklingschef Kaija Ruotsalainen tfn 029 551 3599