Nyheter 10.1.2017

Användarna gav en positiv bedömning av publiceringen av ekonomisk statistik

I Statistikcentralens enkät för användarna av ekonomistatistik utreddes behoven av förändringar och andra önskemål vid publiceringen av nationalräkenskaper och nära anknutna statistikgrenar. Enkäten, som genomfördes i oktober, besvarades av 129 användare.

”Enligt enkäten var användarnas önskemål om behoven av förändringar i statistiken inte så stora som vi väntade oss”, konstaterar överaktuarie Tuomas Rothovius gällande resultaten.

De centrala resultaten av användarenkäten var:

  • Bland publiceringarna av nationalräkenskaperna nämndes publiceringen i mars som ytterst nödvändig. Den gäller preliminära uppgifter.
  • Användarna av årsstatistiken i nationalräkenskaperna tillfrågades om hur framflyttningen av publiceringen från juli till september skulle påverka deras verksamhet. Av uppgiftslämnarna ansåg 74 procent att framflyttningen inte skulle ha någon inverkan eller att inverkan skulle vara positiv. En fjärdedel ansåg att framflyttningen skulle ha en negativ inverkan.
  • Uppgifterna i ekonomistatistiken revideras ofta under upp till två års tid. Bara 23 procent av uppgiftslämnarna uppgav att de behöver noggrannare uppgifter om dylika revideringar medan 77 procent var nöjda med nuvarande revideringsinformation.
  • I enkäten utreddes vad uppgiftslämnarna ansåg dels om snabbheten vid publiceringen av de statistiska uppgifterna och dels om siffrornas exakthet. Sextiosju procent av uppgiftslämnarna tyckte att exaktheten var viktigast och 33 procent tyckte att viktigast var snabbheten vid publiceringen.
  • Över 60 procent av uppgiftslämnarna meddelade att de ofta använder databastabeller.
  • Statistikcentralen publicerar flera olika statistikgrenar som beskriver ekonomin. Sammanlagt 83 procent av uppgiftslämnarna uppgav att Statistikcentralens olika statistikgrenar inte gav en inbördes motstridig bild av ekonomin.
  • De största problemen upplevde man hade att göra med hur man hittar de statistiska uppgifterna: 19 procent av uppgiftslämnarna tyckte att det var problematiskt att hitta uppgifter.

”Vi håller på att utveckla publiceringen av ekonomisk statistik och via enkäten fick vi mycket information om användarnas behov. Vi beaktar dem när vi förnyar publiceringen av statistiken. En del kan genomföras snabbt, såsom förbättringen av sökfunktionerna. En del kräver lite mer tid, t.ex. ändringar av webbsidornas struktur”, säger Tuomas Ruothovius.

Förfrågningar: överaktuarie Tuomas Rothovius tfn 029 551 3360

Dela