Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Befolkningens utbildningsstruktur
Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan.
Befolkningsstruktur
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland.
Bostäder och boendeförhållanden
Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag.
Byggnader och fritidshus
Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag.
Familjer
Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.
Sysselsättning
Sysselsättningsstatistiken är årsstatistik som producerar regionala uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och förvärvsarbete.