Työelämä

Sivulle on koottu tietoa naisten ja miesten osallistumisesta työelämään. Naisten ja miesten välillä on eroja mm. toimialoille sijoittumisessa, työmarkkina-asemassa ja työsuhteiden tyypissä.

Lisää tilastotietoa työelämän teemoista:

Naisten ja miesten työmarkkina-asema

Suurin osa sekä 15−74-vuotiaista miehistä että naisista kuuluu työllisiin. Työttömyys on miehille hieman tyypillisempää kuin naisille, ja naiset ovat puolestaan miehiä useammin työvoiman ulkopuolella.

Miehiä on työvoiman ulkopuolella enemmän kuin naisia alle 25-vuotiaiden ja 55−65-vuotiaiden ikäluokissa. Naisia taas on miehiä enemmän työvoiman ulkopuolella ikäluokissa, joissa tyypillisesti perheellistytään.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Naiset työmarkkina-aseman mukaan, 15-74-vuotiaat

Miehet työmarkkina-aseman mukaan, 15-74-vuotiaat

Naisten ja miesten työllisyys ja työttömyys

Miesten työllisyysaste on hieman korkeampi kuin naisten. Suomessa naisten työllisyysaste on kuitenkin kansainvälisesti vertaillen korkea ja lähellä miesten työllisyysastetta, vaikka siitä hieman jääkin.

Naisten ja miesten työttömyysasteiden suhde on puolestaan ajan saatossa vaihdellut. Viime vuosina miesten työttömyys on ollut korkeampi kuin naisten.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Naisten ja miesten työllisyysaste ikäluokittain 1989-2016, %

Naisten ja miesten työttömyysaste ikäluokittain 1989-2016, %

 

Miesten ja naisten tekemä määräaikainen ja osa-aikainen työ

Naiset työskentelevät sekä osa-aikaisissa että määräaikaisissa työsuhteissa useammin kuin miehet. Sekä naisten että miesten osa-aikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut vuosituhannen alusta.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista, %

Määräaikaisten osuus palkansaajista työnantajasektoreittain, %

 

Työelämän sukupuolen mukainen eriytyminen

Tällä sivulla segregaatiota tarkastellaan työelämän näkökulmasta. Tietoja koulutusalojen segregaatiosta löydät sivuston Koulutus-osiosta.

Naiset ja miehet toimialoittain

Naiset ja miehet työskentelevät osin eri toimialoilla. Naiset työskentelevät useammin terveys- ja sosiaalipalveluissa, koulutusalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Miehiä toimii enemmän mm. rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, maatalouden, metsätalouden, kalatalouden ja kaivostoiminnan, sekä teollisuuden aloilla.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Nais- ja miesenemmistöisimmät toimialat (15-74-vuotiaat, TOL2008), % alan työllisistä

Tasa-ammatit

Tasa-ammateiksi luetaan ne ammattiryhmät, joissa työntekijöistä 40–60 prosenttia on miehiä tai naisia.

Viime vuosina noin kymmenesosa työllisistä on työskennellyt tasa-ammateissa. Tasa-ammatteihin lukeutuu mm. ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, toimistoavustajat ja sisäänostajat.

Vuodesta 2014 vuoteen 2019 tasa-ammateista poistui suuria ammattiryhmiä (joissa yli 1000 työllistä), kuten luotto- ja laina-asiantuntijat, muut lainopilliset erityisasiantuntijat, ohjaajat ja tuottajat, konduktöörit, lipuntarkastajat ym. sekä rahoitusanalyytikot.

Tasa-ammateissa työskentelevien osuus palkansaajista 2010–2019, %.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Päivitetty 21.12.2021