Ändringar i StatFin-databasen

Ny tabell över Konsumentprisindex (17.11.2021)

Statistik:Konsumentprisindex
Ändringsdatum: 17.11.2021
Ny tabell:

 • 13a8: Den vikt av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet

Statistikcentralen publicerar uppgifter om konsumentprisindex i databastjänsten StatFin. Den nya databastabellen innehåller årliga vikter av konsumentprisindex (KPI och HIKP) per produktgrupp.

Tabellen gäller för basserien 2015 = 100, och data startar från 2016, sträcker sig till nutid.

Nya tabeller till arbetskraftsundersökningen  (28.10.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 2.11.2021
Nya tabeller:

 • 139q: Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder
 • 139r: Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och antal barn

Statistikcentralen publicerar uppgifter om arbetskraftsundersökningens hushållsdel i databastjänsten StatFin. På basis av hushållsuppgifterna kan man granska arbetsmarknadsställningen efter familjesituation. Tidigare har motsvarande uppgifter publicerats i samband med översikter om familjer och arbete.

Tabellerna 139q och 139r innehåller tidsserier för åren 2009–2020 enligt den estimeringsmetod som var i bruk fram till utgången av 2020.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Studerande och examina (21.10.2021)

Statistik: Studerande och examina
Ändringsdatum: 22.10.2021
Ändring: I tabell 11c3 läggs till uppgifter om förskoleundervisning i samband med småbarnspedagogik fr.o.m. år 2020. I tabell 11c4 läggs till uppgifter om studerande på grundnivå fr.o.m. år 2020. I tabellens rubrik har uppgiften ”efter grundnivå” strukits.

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Brott och tvångsmedel (14.10.2021)

Statistik: Brott och tvångsmedel
Ändringsdatum: 15.10.2021
Ändring: Till tabellerna 117t och 11cd fogas som nya brottsrubriceringar betalningsmedelsbrott, lindrigt betalningsmedelsbrott 37:12, 14 samt grovt betalningsmedelsbrott 37:13

Förfrågningar: rikos@stat.fi

Nya tabeller i statistiken Brott och tvångsmedel (14.10.2021)

Statistik: Brott och tvångsmedel
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 13a6 Personer misstänkta för utredda brott efter beräkningssätt, ålder och kön

I tabellen anges antalet personer som misstänks för brott som utretts efter olika beräkningssätt, för att klargöra skillnaderna mellan dem.

Förfrågningar: rikos@stat.fi

Nya tabeller till omsättningsindexet för industrin (14.10.2021)

Statistik: Omsättningsindex för industrin
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 12xt Omsättningsindex för industrin revideras på månadsnivå (2015 = 100)
 • 12xy Omsättningsindex för industrin revideras på årsnivå

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning inom industrin i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: myynti.teollisuus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken över lönsamhet (13.10.2021)

Statistik: Lönsamhetsundersökningar
Ändringsdatum: 15.10.2021
Ändring: Tabellerna 11fw, 11im, och 12rk överförs till arkivdatabasen. Tabell 124k publiceras framöver under statistiken Nationalräkenskaper, årsvis. De tabeller som arkiveras ersätts med tabellerna 138w, 138x, 138y, 138z och 139a, av vilka de fyra första ersätter den tidigare kombinationstabellen 11wf. Syftet med att dela upp kombinationstabellen är att förtydliga publikationen genom att ge helheterna egna tabeller.

För att förbättra beräkningsmetoden för produktivitetsstatistiken har icke-marknadsproducenter, dvs. producenttyp T30, samt lantbrukets näringsgrenar uteslutits från beräkningarna. Dessutom har könsvariabeln tagits bort från indikatorn för arbetets kvalitet och nationalräkenskapernas nettostockar infördes som grund för beräkningen av den produktiva kapitalstocken.

 • 138w: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar arbetsproduktiviteten (förädlingsvärde/arbetstimmar) och dess delfaktorer. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”.
 • 138x: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar resultaten av beräkningen av arbetsproduktiviteten på basis av produktionen (produktion/arbetstimme). Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”.
 • 138y: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar delfaktorer i förändringen i förädlingsvärdets volym i enlighet med en tillväxtberäkningsmetod. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”, som kombinerade uppgifterna i flera tabeller.
 • 138z: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar delfaktorer i förändringen i produktionens volym i enlighet med en tillväxtberäkningsmetod. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”, som kombinerade uppgifterna i flera tabeller.
 • 139a: (ersätter tabellerna 11im och 12rk) Tabellen visar tillväxtgraderna för kapital- och arbetsinsatsen, de vikter som behövs för beräkning av insatsernas bidrag, näringsgrenarnas förädlingsvärde- och produktionsandelar samt näringsgrenarnas kontributioner till nivån för hela ekonomin. Nivåerna på den produktiva kapitalstocken, prisindexen för kapitalet och förslitningsgraderna publiceras inte längre.

Lönsamhetsundersökningarna publiceras två gånger om året fr.o.m. år 2022. Under juni–juli publiceras uppgifterna för föregående år och de revideras i februari följande år.

Förfrågningar: palkkasumma@stat.fi

Ny tabell över lönesummaindexen (12.10.2021)

Statistik: Lönesummaindex
Ändringsdatum: 14.10.2021
Nya tabeller:

 • 12x8 Revideringar i lönesummaindex på månadsnivå (2015 = 100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av lönesummauppgifterna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månadsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. De uppgifter som publiceras börjar från år 2020.

Förfrågningar: palkkasumma@stat.fi

Nya tabeller till omsättning inom handeln (12.10.2021)

Statistik: Omsättning inom handeln
Ändringsdatum: 14.10.2021
Nya tabeller:

 • 12ym Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100)
 • 12yp Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: kauppa.suhdanne@stat.fi

Nya tabeller till omsättningsindex för byggverksamhet (12.10.2021)

Statistik: Omsättningindex för byggverksamhet
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 12xl Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100)
 • 12xp Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom byggföretagen i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: rakennus.suhdanne@stat.fi

Ändringar i tabellerna i lönestrukturstatistik (8.10.2021)

Statistik: Lönestrukturstatistik
Ändringsdatum: 11.10.2021
Ändring: Tabellerna 12rw, 12rx, 12ry och 12rz överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 139s (ersätter tabell 12rw)
 • 139t (ersätter tabell 12rx)
 • 139v (ersätter tabell 12ry)
 • 139w (ersätter tabell 12rz)

Lönestrukturstatistiken publiceras inte som en tidsserie, eftersom det inte är att rekommendera att beräkna årliga förändringar i statistiken. Datainnehållet i statistiken ändras årligen i och med att Finlands yrkes- och näringsgrensstruktur förändras. Därför beskriver siffrorna på statistikens aggregatnivå förändringen på hela landets nivå, inte på löntagarnivå. I och med bortfallet av svar är dessutom i synnerhet yrkesuppgifterna på den mest exakta nivån inte jämförbara mellan olika år.

Förfrågningar: palkkarakenne@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken över befolkningsprognosen (29.9.2021)

Statistik: Befolkningsprognos
Ändringsdatum: 30.9.2021
Ändring:

Tabellerna 128v, 128w, 128x, 128y, 128z, 129a och 129b överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 139f (ersätter tabell 128v)
 • 139g (ersätter tabell 128w)
 • 139h (ersätter tabell 128x)
 • 139i (ersätter tabell 128y)
 • 139j (ersätter tabell 128z)
 • 139k (ersätter tabell 129a)
 • 139l (ersätter tabell 129b)

I de nya tabellerna har årtalen i rubrikerna ändrats till att motsvara den nya prognosen (Befolkningsprognos 2019 -> Befolkningsprognos 2021), när det gäller koderna för variabeln Uppgifter har slutledet ”_e19” ersatts med slutledet ”_e21”. I benämningarna till variabeln Uppgifter har slutledet ”(prognos 2019)” ersatts med slutledet ”(prognos 2021)”. I övrigt är innehållet i tabellerna oförändrat.

Tabell 128t:

Innehållet har utvidgats till att utöver den senaste prognosen omfatta flera gamla prognoser. Variabeln Uppgifter har kompletterats med nya klasser enligt följande:
Nya koder: vaesto_e07, vaesto_e09, vaesto_e12, vaesto_e21
Nya benämningar: Befolkning 31.12. (prognos 2007), Befolkning 31.12. (prognos 2009), Befolkning 31.12. (prognos 2012), Befolkning 31.12. (prognos 2021)

Tabell 139e (ersätter tabell 128u):

Innehållet har utvidgats till att utöver den senaste prognosen omfatta flera gamla prognoser. I tabellen har man lagt till variabeln Befolkningsprognos, som anger vilket år prognosen gäller. I tabellen finns innehållsmässigt samma uppgifter som tidigare, men med ändringar i koderna och benämningarna. När det gäller koderna för uppgiftsvariablerna har slutlederna ”_e19” raderats och från benämningarna slutlederna ”(prognos 2019)”.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i tabellerna i Järnvägsstatistik (19.8.2021)

Statistik: Järnvägsstatistik
Ändringsdatum: 25.8.2021
Ändring:
Tabellerna 12ib ja 12ii:
Ny kodi i variablen Helsinfors-Vanda:
Tidigare kod: EFHKINy kod: EFHK

Korrigeringar i arbetskraftsundersökningens uppgifter om arbetslösheten för början av året 2021 (21.7.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 27.7.2021
Ändring: Den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 ändrade i betydande grad uppgiftsinnehållet i statistiken, sättet att beräkna resultaten och insamlingen av uppgifter. När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Korrigeringar har gjorts av uppgifterna om arbetskraften, de arbetslösa och personer utanför arbetskraften i början av 2021 i tabellerna 135z, 135y, 137h och 137i.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändring i tabellen om förhandsuppgifter om befolkningen (16.6.2021)

Statistik: Förhandsuppgifter om befolkningen
Ändringsdatum: 22.6.2021
Ändring:

Tabell 11lj:
Åldersvariabeln har tidigare varit tillgänglig i tabellen bara efter 5-årsklass från 0–4 år till klassen över 90 år. På basis av vår kundrespons har vi ändrat indelningen. Den är nu tillgänglig enligt klassen 1-åringar till klassen över 100-åringar. Dessutom är det möjligt att gruppera åldersklasser med hjälp av flera färdiga alternativ.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden (11.6.2021)

Statistik: Bostäder och boendeförhållanden
Ändringsdatum: 20.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Samtidigt har en ny klassificering för hustyp tagits i bruk:

 • Egnahems- och parhus (klasser 0110 Egnahemshus och 0111 Parhus)
 • Radhus (klass 0112 Radhus)
 • Flervåningshus (klasser 0120 Låghus och 0121 Flervåningsbostadshus)
 • Övriga byggnader (bostäder i övriga typ av byggnader)

Den nya klassificeringen för hustyp är i bruk i databastabeller för Bostäder och boendeförhållanden fram och med statistiska året 2005.

I databastabellen 116a omfattas Övriga fristående småhus (Klass 013 i den gamla byggnadsklassificeringen) i Egnahems- och parhus. Fram och med statistiska året 2005 omfattas övriga fristående småhus i radhus eller låghus beroende av information om deras egenskaper.

Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Byggnader och fritidshus (7.6.2021)

Statistik: Byggnader och fritidshus
Ändringsdatum: 27.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020.

Största ändringar i databastabeller över byggnader (116g, 116h, 116i) är att fritidsbostadshus som hyrs ut har övergått från affärsbyggnader till fritidsbostadshus och kollektivbostadsbyggnader och bostäder for speciella grupp har övergått till bostadsbyggnader. Ändringar har minskat byggnadsbeståndets storlek jämfört med det föregående statistiska året. Den nya byggnadsklassificeringen införs i hela tidsserien frän 2005 till 2020 i tabellen 116i.

Ändringar förorsakar ett avbrott i tidsserien i tabellen över fritidsbostadshus (116j). Fr.o.m. statistikåret 2020 bildas fritidsbostadshusbeståndet från byggnader i klass 021 Fritidsbostadshus. Sedan dess omfattar statistiken inte småhus som har meddelats att vara i fritidsbruk, och semesterstugor som hyrs ut inkluderas i statistiken däremot.

Byggnadsklassificering 2018
Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller (1.6.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 1.6.2021
Ändring: Tabellerna 11c8, 11c9, 11d8, 11pi och 11pj överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller: 

 • 137h (ersätter tabell 11c8)
 • 137i (ersätter tabell 11c9)
 • 137k (ersätter tabell 11d8)
 • 137l (ersätter tabell 11pi)
 • 137m (ersätter tabell 11pj)

Tabell 11ca överförs också till arkivet, men för den finns tillsvidare ingen ersättande tabell.

Uppgifterna har korrigerats retroaktivt enligt den nya estimeringsmetoden och de reviderade tidsserierna är inte jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Om förnyelsen av arbetskraftsundersökningen (på finska)

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

28.5.2021

Ändringar i tabellerna i familjestatistiken 28.5.2021

Tabell 12 c 1, 12 c 3, 12 c 4, 12 c 5:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06Tidigare benämning: Sambor och barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Tabell 12 c 2:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Ny kod: 55

Ny benämning:
Sambor med gemensamma barn, enkönane par (biologisk och fastställd mor)
Tabell 12 c 7:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06
Tidigare benämning: Sambor med barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Koden för klassen ”Familj med två föräldrar och barn” i variabeln Familjetyp ändras.
Tidigare kod: 02_05_06_12_22_32_42
Ny kod: 02_05_06_12_22_32_42_55
Tabellerna 12 ca, 12 cb, 12 cc, 12 cd:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Tidigare kod: 05T07
Tidigare benämning: Sambor, tvåkönade par
Ny kod: 05T07_55
Ny benämning: Sambor

1.4.2019 trädde den nya moderskapslagen i kraft, enligt vilken barnet kan ha två mödrar, en biologisk mor och en fastställd mor (253/2018). I familjestatistiken klassificeras nu också som sambor två kvinnliga partner, om de har gemensamma barn.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

4.5.2021

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller 4.5.2021

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021 och uppgifterna för åren 2011 - 2020 har korrigerats retroaktivt så att de följer den nya estimeringsmetoden. Månadstabellerna 135y och 135z innehåller korrigerade tidsserier som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Tabellerna ersätter tabellerna 11ag och 11af, som överförts till arkivdatabasen.

 • 135y (ersätter tabellen 11af)
 • 135z (ersätter tabellen 11ag)

Retroaktivt korrigerade tidsserier i arbetskraftsundersökningens kvartals- och årstabeller publiceras under år 2021.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

 

12.2.2021

Publicering av arbetskraftsundersökningens databastabeller i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens datainnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021, vilket också medför ändringar i publiceringen av databastabellerna.

När det gäller uppgifterna för januari och februari 2021 publiceras bara de viktigaste indikatorerna för arbetsmarknaden endast på arbetskraftsundersökningens statistiksida, medan inga trendsiffror publiceras. Uppgifterna för januari och februari är preliminära och kan senare komma att revideras på grund av en precisering av estimeringsmetoden. Därför förs uppgifterna för januari och februari 2021 inte in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen i början av år 2021 används för estimeringsanalys och korrigering av tidsserier retroaktivt.

Uppgifterna i arbetskraftsundersökningens databastabeller för januari och februari år 2021 publiceras i maj efter publiceringsdagen 4.5. i samband med att uppgifterna för mars färdigställs. Publiceringstidtabellen för databastabellerna för första kvartalet år 2021 preciseras under början av året.
Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?

Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna 2019–2020

Ändringar av strukturen genomförs i Statistikcentralens StatFin-tabeller. Målsättningen är att få allt mer enhetliga innehåll och klassificeringar. Ändringarna av de olika statistikgrenarnas StatFin-tabeller genomförs stegvis, i huvudsak under det första halvåret av år 2019. Läs mera.