Leveransformer

Material på enhetsnivå kan användas via distansuppkoppling samt i forskningslaboratoriet. Det är också möjligt att överlåta material för forskningsändamål som urvalsmaterial inom de gränser som dataskyddsbestämmelserna tillåter. Material som kan tolkas som totalmaterial och identifieras indirekt kan bara användas på distans eller i forskningslaboratoriet.

Distansanvändning

En organisation kan ingå avtal med Statistikcentralen om användning av undersökningsmaterial på distans. Vid uppkoppling via nätet öppnas då en distansanslutning mellan forskarens arbetsstation och Statistikcentralens server. Forskaren får tillgång till Statistikcentralens material via en skyddad uppkoppling. Det är också möjligt att få tillgång till material som inte är skyddat mot indirekt identifiering. Undersökningsmaterial eller annat material får överföras från systemet bara när det genomgått en kontroll.

Användning i forskningslaboratoriet

I forskningslaboratoriet kan forskaren bearbeta skyddade material på en dator som han eller hon har till sitt förfogande i laboratoriet. Det är också möjligt att bearbeta sådana material i forskningslaboratoriet som inte är skyddade mot indirekt identifiering.

Genom att hyra en forskarplats får forskaren

  • tillgång till skyddade tillståndsenliga material
  • handledning om möjligheter och begränsningar vid användningen av materialet
  • datateknik och stöd

Materialen finns huvudsakligen som SAS-program. Vid analyseringen kan man dessutom använda t.ex. Stata-, SPSS- och R-program. Undersökningsmaterial eller annat material får överföras från forskningslaboratoriet bara när det genomgått en kontroll. För användningen av systemet faktureras enligt prislistan för forskartjänster.

Överlåtelse av urvalsmaterial till forskaren

Statistikcentralens material kan skräddarsys för forskningsändamål t.ex. genom att välja ut ett urval ur en viss målpopulation.

Bara material som är skyddade mot direkt eller indirekt identifiering får överlåtas till någon utanför Statistikcentralen. Till exempel uppgifter om personer eller hushåll på enhetsnivå kan endast överlåtas om det inte är möjligt att identifiera individer, direkt och indirekt, till exempel med hjälp av boningsort eller inkomstuppgifter. Skyddade urvalsmaterial sänds till forskaren på en cd- eller dvd-skiva eller en minnespinne.