Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2022. Priserna för distansanvändning för 2023 anges nedan. Till priserna läggs moms på 24 %.

Alla priserna för 2023 kommer att uppdateras i enlighet med Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2023 så snart som möjligt. Priserna för 2023 finns på finska.

Priser på tjänster

Tjänst Pris
Nytt användningstillstånd eller utvidgande av materialet 500 €
Förlängning av tillståndets giltighetstid och/eller ändringar i forskargruppen 350 €
Timpris för utfört arbete 105 € / timme
Delning av räkningen mellan flera organisationer 105 €
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag
Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €

I avgiften för användningstillståndet ingår en timmes utredningsarbete. 
Behandlingskostnaden faktureras oberoende om ansökningen godkänns eller inte. En ansökan som inte slutförs eller som inte kompletteras efter att den har tagits till behandling, faktureras enligt utförd arbetsmängd.

Material som skräddarsys

Framställningen och bearbetningen av undersökningsmaterial prissätts enligt arbetets omfattning och komplexitet.

Färdiga material

För färdiga material debiteras endera årsavgifter eller en engångsavgift enligt om tillståndet har beviljat för material som levereras kontinuerligt- eller endast en gång. 

Engångsavgift för färdigt material 

Ett färdigställt material, för vilket en engångsavgift debiteras, innebär att användaren har i ett år tillgång till det färdigställda materialmodulens folder i FIONA. Under denna tid kan data kopieras till forskningsprojektets egen projektarbetsyta i FIONA (W-disken) och projektet kan fortsätta använda det kopierade materialet så länge tillståndet är i kraft. Avgiften för materialet debiteras vid öppnande av materialfoldern. Pris på tilläggsutrymme 120 €/200 GB/år. 

Kontinuerligt färdigt material

Kontinuerliga material innebär att forskningsprojektet med en löpande årsavgift får tillgång till foldern för materialmodulen och framtida uppgraderingar av den under hela den period projektetens tillstånd är i kraft. Årsavgiften för kontinuerligt material faktureras halvårsvis i samband med faktureringen för distansanvändning. Därtill kommer en öppningsavgift motsvarande årsavgiften att tas ut för kontinuerligt material vid öppning av materialet.

Kontinuerligt färdiga material beställs för hela kontraktstiden. En beställning av kontinuerligt färdiga material kan tidigast ändras till en beställning av färdiga material utan uppdateringar ett år efter det att kontraktet ingåtts.

Ett projekt som har ett färdigt material för vilket engångsavgift har debiterats kan gå över till att använda kontinuerligt färdigt material genom en uppdatering av tillståndet (dvs. genom att lämna in en ansökan om förlängning av tillståndet till Statistikcentralen). Ingen öppningsavgift debiteras för det kontinuerliga färdiga materialet om uppdatering av tillståndet söks inom det första året.

Uppdateringar av färdigt material som öppnats före 1 januari 2022 har avslutats i januari 2022. Projektet kan fortsätta använda materialet så länge tillståndet är i kraft. 

Tidpunkter för uppdatering av färdiga material 2022 (xlsx)

Material Katalog Engångsavgift Årsavgift och öppningsavgift 
EDUC högskolors studentregister EDUC_VIRTA 1000 € 500 €
EDUC studerande EDUC_OPISK 600 € 300 €
EDUC gemensam ansökan på andra stadiet EDUC_TYHR 600 € 300 €
EDUC examensregister EDUC_TREK 600 € 300 €
EDUC resultaten av studentskrivningarna (SEN) EDUC_YTL 1000 € 500 €
FIRM uppgifter om regional företagsverksamhet FIRM_PROD 600 € 300 €
FIRM globala värdekedjor och flytt av verksamhet FIRM_GVC 600 € -
FIRM nyttigheter: produkter samt ämnen och varor FIRM_COMMOD 600 € 300 €
FIRM konkurser, företagssaneringar FIRM_BANKR 600 € 300 €
FIRM koncerner FIRM_GROUP 600 € 300 €
FIRM konsumentprisindexets material FIRM_CPI 600 € -
FIRM grunddata om juridiska enheter FIRM_BASE 600 € 300 €
FIRM skatter på eget initiativ och arbetsgivarprestationer FIRM_VAT 600 € 300 €
FIRM patentering 1985-2013 FIRM_PAT 600 € -
FIRM familjeföretagsmaterial 2014 FIRM_FAMBUS 600 € -
FIRM finländska dotterbolag utomlands FIRM_OFATS 600 € 300 €
FIRM utrikeshandel med varor och tjänster FIRM_TRADE 600 € -
FIRM industrins miljöskyddsutgifter FIRM_ENVPROT 600 € 300 €
FIRM varutransporter inom vägtrafiken FIRM_TRANSP 600 € 300 €
FIRM användning av datateknik i företag FIRM_ICT 600 € 300 €
FIRMAS bokslutsmaterial FIRM_FSS 600 € 300 €
FIRM forsknings- och utvecklingsverksamhet, innovationer FIRM_RDINNO 600 € 300 €
FIRM material över arbetsplatser och arbetarflöden och personalegenskaper efter arbetsställe  FIRM_EMPEST 600 € 300 €
FIRM utländskt innehav FIRM_IFATS 600 € 300 €
FIRM företagsspecifika personalegenskaper FIRM_EMPENT 600 € 300 €
FIRM företagsregistrets arbetsställen FIRM_ESTAB 600 € 300 €
FIRM företagsregistrets företag FIRM_ENTER 600 € 300 €
FIRM uppgifter om företagens demografi FIRM_DEMOG 600 € 300 €
FIRM företagsstöd FIRM_SUBSID 600 € 300 €
FLOWN ägaruppgifter FLOWN 600 € 300 €
FOLK sammanboende FOLK_ASLII 600 € 300 €
FOLK uppgifter om bostadshushåll FOLK_ASKUN 600 € 300 €
FOLK perioduppgifter FOLK_JAKSOT 600 € 300 €
FOLK barn-föräldrar samt barn-förälder-år FOLK_LAPS 600 € 300 €
FOLK flyttningar FOLK_MUUTTO 600 € 300 €
FOLK uppgifter om familjer FOLK_PERH 600 € 300 €
FOLK primäruppgifter FOLK_PERUS 600 € 300 €
FOLK inkomstuppgifter FOLK_TULO 600 € 300 €
FOLK examina FOLK_TUTK 600 € 300 €
FOLK sysselsättningsuppgifter FOLK_TKT 600 € 300 €
FOLK folkräkningens urvalsmaterial för år 1950 FOLK_VL50 600 € -
FOLK totalmaterial från folkräkningen för åren 1970, 1975, 1980 och 1985 FOLK_VL7085 600 € -
INFRA Positionsdatamodul INFRA_SIJAINTI 600 € 300 €
PRH uppgifter om ansvarspersoner i handelsregistret PRH_BOARD 600 € 300 €
SES lönestruktur, oharmoniserad SES_BASE 1000 € 500 €
SES lönestruktur, harmoniserad SES_HAR 1000 € -
TAX betalningsuppgifter efter betalarna och inkomsttagare (årsanmälningar) TAX_XPER 600 € -
TAX inkomstregistrets förmånsuppgifter TAX_BENEFIT 1000 € 500 €
TAX inkomstregistrets lönesuppgifter TAX_INCOMES 1000 € 500 €
ANM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsmaterial: Arbetssökning Tem_tyonhaku 600 € 300 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsförmåga Tem_tyokunto 600 € 300 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetssökande Tem_tyonhakija 600 € 300 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsplats Tem_tyopaikka 600 € 300 €
TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om ägare/innehavare TRAFI_omistaja   Prissättning för distansanvändning
TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om fordon TRAFI_ajoneuvo   Prissättning för distansanvändning
TULLI utrikeshandel uppgifter på företagsnivå TULLI_ENTER 600 € 300 €
TULLI utrikeshandel uppgifter på varunivå TULLI_COMMOD 600 € 300 €
URA-material: Arbetsförmedlingen kundtjänstmaterial KEHA_URA 1000 € 500 €

Mikrosimuleringsmaterial

Material Pris
SISU-registermaterial, urval på 15 procent för varje materialår Prissättning för distansanvändning
SISU-registermaterial, separat urval 1000 €/materialår
Mikrosimuleringsversion av konsumtionsundersökningens servicematerial år 2012 material (båda versionerna): 3 900 €;
år 2016 material: 3900 €;
allt material: 5175 €

Distansanvändning

För distansanvändning debiteras en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Forskningsprojektet väljer den virtuella maskin som bäst lämpar sig för projektet. 

Priser från 1.1.2023

Produkt Pris
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2800 € / år
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3500 € / år
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4500 € / år
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6200 € / år
Användaravgift 250 € / år / person

Priser för 2022

Produkt Pris
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2800 € / år
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3500 € / år
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4500 € / år
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6200 € / år
Användaravgift 180 € / år / person

Avgifterna för distansanvändning debiteras två gånger per år, faktureringsperioden är sex månader: användningen mellan januari och juni debiteras i juni och användningen mellan juli och december i december.

Om den virtuella maskinen ändras under faktureringsperioden, debiteras en användaravgift enligt det största maskinpaketet som använts.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en faktureringsperiod. Minimifaktureringen är alltså sex månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum, förutsatt att användningen varar minst en hel faktureringsperiod.

Användaravgiften bestäms enligt antalet användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Pris på tilläggsutrymme 120 €/200 GB/år.