Perheet

 

Vuonna 2017 Suomessa asui noin 59 400 suomalaistaustaista, jotka olivat avo- tai avioliitossa ulkomaalaistaustaisen kanssa. Suomessa asui lisäksi 50 100 avio- tai avopariperhettä, joissa molemmat puolisot olivat ulkomaalaistaustaisia.

Tällä sivulla tarkastellaan perheiden avio- ja avopuolisoja syntyperä-muuttujan kautta. Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti äidin syntymävaltio. Jos kummankaan vanhemman syntymävaltiosta ei ole tietoa, on taustamaa henkilön oma syntymävaltio. Kaikilla suomalaistaustaisilla henkilöillä taustamaa on Suomi. Tietoja perheistä sekä avio- ja avopareista kansalaisuuden, kielen ja syntymämaan mukaan löydät Perheet-tilaston julkistuksista sekä tietokantataulukoista.

Alla olevista kuvioista voit tarkastella suomalaistaustaisten ulkomaalaistaustaisiin puolisoihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri taustamaiden mukaan sekä muita lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

 Suomalaistaustaisten naisten ulkom. taustaiset avio- ja avopuolisot 2006-2016

 

 

Suomalaistaustaisten miesten ulkom. taustaiset avio- ja avopuolisot 2006-2016

Vuonna 2017 Suomessa asui 42 300 ulkomaalaistaustaista, jotka olivat naimisissa suomalaistaustaisen kanssa (tähän sisältyvät vain ne avioparit, jotka asuivat samassa osoitteessa). Kun avioliittoihin lisätään vielä niiden henkilöiden määrä, jotka asuvat avoliitossa, nousee sellaisten liittojen määrä, joissa toinen on ulkomaalaistaustainen ja toinen suomalaistaustainen 59 400:aan. Suomessa asui lisäksi 50 100 avio- tai avopariperhettä, joissa molemmat puolisot olivat ulkomaalaistaustaisia.

Rekisteröidyt parit sisältyvät avioparien joukkoon tässä siten, että rekisteröidyn parin vanhempi puoliso on luokiteltu miehiin ja nuorempi naisiin. Tämä sääntö koskee myös samaa sukupuolta olevien välisiä avioliittoja. Vuoden 2017 maaliskuusta lähtien myös samaa sukupuolta olevat ovat voineet solmia Suomessa avioliiton ja nämä liitot sisältyvät laskelmiin. On huomattava, että tässä tarkastellaan pelkästään niitä avio- ja avoliittoja, joissa molemmat puolisot asuvat vakituisesti Suomessa. Ulkomailla vakituisesti asuvien suomalaistaustaisten henkilöiden liitoista ulkomaalaistaustaisen kanssa ei ole saatavilla tietoa.

 Suomalaistaustaisten naisten ulkom. taustaiset avio- ja avopuolisot miehen taustamaan mukaan vuonna 2016

Mikäli suomalaistaustaisen naisen puoliso oli ulkomaalaistaustainen, hänen taustamaansa oli vuonna 2017 yleisimmin entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi yleisimmin puolisoiden taustamaa oli Britannia, Ruotsi ja Saksa. Avoparien suhteellinen osuus kaikista liitoista oli selvästi suurin niillä pareilla, joiden mies oli virolaistaustainen.  

 Suomalaistaustaisten miesten ulkomaalaistaustaiset avio- ja avopuolisot naisen taustamaan mukaan vuonna 2016

Suomalaistaustaisen miehen puolison taustamaa oli vuonna 2017 useimmin myös entinen Neuvostoliitto. Tämä oli 29 prosenttia kaikista suomalaistaustaisten miesten ulkomaalaistaustaisista puolisoista. Seuraavaksi yleisimmin suomalaistaustaisten miesten puolisoiden taustamaa oli Thaimaa, Viro ja Kiina. Avoparien suhteellinen osuus kaikista liitoista oli suurin niillä pareilla, joiden nainen oli ranskalais- tai virolaistaustainen.