Julkaistu: 11.12.2020

Heinä-syyskuussa suoraa yritystukea maksettiin lähes puoli miljardia euroa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 heinä-syyskuussa maksettiin suoraa yritystukea 494,3 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin koko edellisenä vuonna yhteensä. Kuitenkin tuen määrä väheni yli 40 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tuesta 82 prosenttia eli 403,4 miljoonaa euroa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Takausta myönnettiin 292,4 miljoonaa ja lainaa maksettiin 53,1 miljoonaa euroa. Suhdanneheikentymän osuus oli myönnetyistä takauksista 43 prosenttia ja maksetuista lainoista 9 prosenttia. Yritystuen piirissä oli 34 514 yritystä, joista suoraa tukea sai 28 328.

Kuva 1: Tavallisesti ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet tukityypin mukaan vuosien 2019 ja 2020 kolmannen kvartaalin sekä vuoden 2020 toisen kvartaalin osalta, miljoonaa euroa

Tuet henkilöstön määrän mukaan

Yritystukea saaneista yrityksistä suurin osa on mikroyrityksiä ja pienyrityksiä. Näiden osuus tuensaajista on yhteensä 96 prosenttia, kun keskisuurten ja suuryritysten osuus on neljä prosenttia. Edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna tuensaajien määrä on kasvanut 247 prosenttia. Erityisen paljon on kasvanut mikroyritysten ja pienyritysten määrä, keskisuurten määrä on kaksinkertaistunut ja suuryritysten lukumäärä on kasvanut 50 prosenttia. Sen sijaan edelliseen vuosineljännekseen nähden tukea saaneita mikro- ja pienyrityksiä on 9 000 vähemmän.

Mikroyrityksille maksettiin yritystukea 191,8 miljoonaa euroa, pienyrityksille 209,9 miljoonaa, keskisuurille 65 miljoonaa ja suuryrityksille 27,6 miljoonaa euroa. Suhdanneheikentymän vuoksi tukea maksettiin eniten pienyrityksille, 181 miljoonaa ja vähiten suuryrityksille, 16,3 miljoonaa.

Kuva 2: Tavallisesti ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan heinä-syyskuussa vuosina 2019-2020, miljoonaa euroa

Mikroyritykset: alle 5 työntekijää
Pienet yritykset: 5-49 työntekijää
Keskisuuret yritykset: 50-249 työntekijää
Suuryritykset: 250 tai enemmän

Lainoja maksettiin vähemmän kuin edellisessä kvartaalissa tai vuoden 2019 kolmannessa kvartaalissa. Suhdanneheikentymän vuoksi lainoja maksettiin vain 4,6 miljoonaa euroa. Valtaosa lainoista maksettiin pienille ja keskisuurille yrityksille. Takauksia myönnettiin kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan, mutta vuoden 2020 huhti-kesäkuuhun verrattuna takausten määrä laski yli 60 prosenttia. Takauksia myönnettiin suuryrityksille 89,4 miljoonaa, josta 91 prosenttia oli myönnetty suhdanneheikentymän vuoksi. Takauksia myönnettiin pienyrityksille 86,1 miljoonaa, mutta suhdanneheikentymän osuus oli alle 30 prosenttia.

Edellisvuoteen nähden mikro- ja pienyritysten suoran tuen määrät ovat yli viisinkertaistuneet, mutta suuryritysten kasvaneet vain viisikymmentä prosenttia. Tukea saaneiden yritysten lukumäärät olivat kasvaneet saman suuntaisesti, mutta keskimääräisen suoran tuen suuruus yritystä kohti on muuttunut eri kokoluokissa eri tavalla. Mikroyritysten keskimääräinen suora tuki oli 9 400 euroa, kun edellisessä vuosineljänneksessä se oli 11 600. Pienyritysten keskimääräinen tukisumma on laskenut 38 300 eurosta 28 700 euroon. Keskisuurten yritysten keskimääräinen suora tuki kasvoi 76 100 eurosta 89 200 euroon. Suuryritysten keskimääräinen tuki kasvoi melkein 40 000 tuhatta euroa 135 200 euroon. Lainoja maksettiin yritystä kohden keskimäärin 215 000 euroa mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisessä vuosineljänneksessä. Takausten keskimääräinen suuruus oli mikroyrityksillä 77 200 euroa, pienyrityksillä 202 100 euroa ja keskisuurilla 779 600 euroa.

Tuet toimialoittain

Suurin osa yritystukea saaneista yrityksistä oli palvelualoilla (14 143) ja kaupan alalla (5 229), mutta myös teollisuudessa (3 098) ja rakentamisen alalla (2 837) oli paljon tuensaajia. Edelliseen vuosineljännekseen nähden tukea saaneiden yritysten lukumäärä laski eniten palvelualoilla, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna palvelualojen tuensaajien määrä on silti kasvanut eniten. Edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna tukea saaneiden rakennusalan, kaupan ja palvelualojen yritysten määrä nelinkertaistui. Tuensaajien määrä on kasvanut vähiten teollisuudessa.

Kuva 3. Vuoden 2020 heinä-syyskuussa tukea saaneiden yritysten jakautuminen eri toimialoille

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Palvelualoille maksettiin suoraa tukea 225 miljoonaa euroa, teollisuuteen 83 miljoonaa ja kaupan alalle 79 miljoonaa. Lainaa maksettiin noin 20 miljoonaa sekä teollisuuteen että palvelualoille. Takauksia myönnettiin 121 miljoonaa metalliteollisuudelle, mikä on eniten tutkituista toimialoista.

Suhdanneheikentymän vuoksi maksettiin 82 prosenttia suorista tuista ja 43 prosenttia takauksista. Metalliteollisuuden takauksista 78 prosenttia oli suhdanneheikentymän vuoksi myönnettyä, muilla aloilla alle 40 prosenttia tuesta johtui suhdanneheikentymästä. Palvelualojen, kaupan alan ja rakennusalan suorista tuista noin 90 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Metsäteollisuudessa hieman oli puolet ja muussa teollisuudessa yli 60 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Muilla toimialoilla osuus oli noin 70 prosenttia.

Suorat tuet kasvoivat kaupan alalla 479 prosenttia ja palvelualoilla 581 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Suurin kasvu oli rakennusalalla, jossa tukien määrä kasvoi yhdeksänkertaiseksi. Teollisuudenkin tuet kaksinkertaistuivat. Lainojen määrä laski hieman, takausten määrä kasvoi erityisesti palvelualoilla, metalliteollisuudessa ja alkutuotannossa. Kuitenkin vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna tuen määrä laski jokaisella toimialalla.

Kuva 4. Tavanomaisesti ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat suorat tuet toimialoittain vuosien 2019-2020 heinä-syyskuun osalta, miljoonaa euroa

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Keskimäärin yritys sai suoraa tukea 17 300 euroa. Teollisuudessa keskimääräinen tuki yritystä kohden on 34 200 euroa, palvelualoilla 18 300 euroa ja kaupan alalla 18 200 euroa. Keskimääräisen tuen määrä on laskenut edelliseen kvartaaliin nähden erityisesti teollisuudessa. Palvelualan yritys saa keskimäärin lainaa 136 000 ja teollisuus 418 000. Takausten suuruus yritystä kohden riippuu selvästi toimialasta: metalliteollisuuden takausten suuruus oli keskimäärin 1 087 000 euroa, metsäteollisuuden 406 300 euroa ja muun teollisuuden 263 400 euroa, kun muiden alojen keskimääräinen takaus oli 127 600 euroa. Teollisuudessa lainojen ja takausten suuruus yritystä kohden on kasvanut edellisestä vuosineljänneksestä, muilla aloilla keskimääräinen tuki on vähentynyt.

Palvelualojen tarkemman tarkastelun perusteella majoitus- ja ravitsemisala sai eniten suoraa tukea, 51,6 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat tuensaajat olivat ammatillinen, teknillinen ja tieteellinen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut. Eniten tukea saavien toimialojen tukisummat vähintään puolittuivat kevääseen nähden. Suurin pudotus oli informaation ja viestinnän alalla, jossa tukisumma pieneni melkein 62 prosenttia. Pienin pudotus tukisummissa oli taiteet, viihde ja virkistys -toimialan kuuden prosentin väheneminen.

Kuva 5. Suorien tukien jakautuminen palvelualoille heinä-syyskuussa 2020, miljoonaa euroa

Heinä-syyskuussa tuen määrä on laskenut selkeästi edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta kuitenkin moninkertaistunut edelliseen vuoteen nähden. Mikro- ja pienyritysten tuet vähenivät lähes puoleen edellisestä vuosineljänneksestä, kun suuryritysten tuet kasvoivat. Tämä johtuu kustannustuesta, josta suurimmat tuet jaettiin pääosin suuremmille yrityksille.

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot