Julkaistu: 3.9.2020

Yritystuet kasvoivat tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta

Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa jaettiin suoraa yritystukea 149,9 miljoonaa euroa, kun vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin tukea maksettiin 105,6 miljoonaa. Maksetusta tuesta 114,5 miljoonaa oli normaalisti jaettavaa tukea ja 35,4 miljoonaa maksettiin COVID-19-pandemiaa seuranneen suhdanneheikentymän vuoksi. Lainaa maksettiin 84,2 miljoonaa ja takausta myönnettiin 259,7 miljoonaa. Takauksista 59,3 miljoonaa oli suhdanneheikentymän vuoksi myönnettyä takausta, lainoja maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi alle miljoona. Kun otetaan huomioon tukien maksaminen, myöntäminen ja takaisin periminen, niin yritystukien piirissä oli 17 837 yritystä.

Tuet henkilöstön määrän mukaan

Suurin osa tukea saaneista yrityksistä oli mikroyrityksiä (11 948) ja pienyrityksiä (4 876). Tukea saaneita keskisuuria yrityksiä oli 772 ja suuryrityksiä 241. Suhtautettuna kaikkiin yritysrekisterissä oleviin yrityksiin noin 5,2 prosenttia yrityksistä sai tukea tammi-maaliskuussa 2020. Hieman yli kolmasosa suuryrityksistä sai yritystukea, mutta näiden yritysten liikevaihto vastasi yli puolta kaikkien suuryritysten liikevaihdosta. Näin ollen tukea saaneilla suuryrityksillä oli keskimäärin suurempi liikevaihto kuin niillä suuryrityksillä, jotka eivät saaneet tukea.

Pienet yritykset saivat eniten suoraa tukea, lainaa ja takausta. Tämä koskee sekä tavanomaisia tukia että suhdanneheikentymän vuoksi maksettuja tukia. Suorien tukien osalta pienet yritykset saivat 40,9 miljoonaa tavanomaista tukea ja 16,5 miljoonaa suhdanneheikentymän tukea. Lainaa pienet yritykset saivat 44,4 miljoonaa ja takausta 129,6 miljoonaa, josta suhdanneheikentymän osuus oli 35,1 miljoonaa. Suuryritykset saivat suoraa tukea 18,6 miljoonaa, keskisuuret 21,3 ja mikroyritykset 52,7 miljoonaa.

Kuva1: Tavallisesti ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan tammi-maaliskuussa 2020, miljoonaa euroa

Suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen suorien tukien osuus kaikista tuista oli suurin mikroyrityksillä. Noin kolmekymmentä prosenttia mikroyritysten saamasta suorasta tuesta eli 15,8 miljoonaa oli maksettu suhdanneheikentymän vuoksi. Pienyrityksillä osuus oli 28,8 prosenttia ja keskisuurilla yrityksillä 13,7. Pienten yritysten takauksista 27,1 prosenttia oli suhdanneheikentymän vuoksi myönnettyä ja mikroyritysten takauksista 15,9 prosenttia. Keskisuurten yritysten takauksista suhdanneheikentymän osuus oli 23,8 prosenttia eli 10,7 miljoonaa euroa.
Suoraa tukea maksettiin yritystä kohden sitä enemmän mitä suurempi yritys on. Suuryritykset saivat yritystä kohden 97 900 euroa, keskisuuret 39 500, pienet 18 500 ja mikroyritykset 6 300 euroa. Mikroyritykset saivat lainaa 107 900 euroa ja takausta 74 000 euroa ja pienet yritykset saivat 193 800 lainaa ja 179 200 takausta. Keskisuuret yritykset saivat yritystä kohden lainaa 365 700 euroa ja takausta 581 800.

Tuet toimialoittain

Suurin osa tukea saavista yrityksistä toimi palvelualoilla, kaupan alalla ja teollisuudessa. Yritystukien piirissä olevista 17 837 yrityksestä 5 800 oli palvelualan yrityksiä, 2 216 kaupan alalla ja 2 115 teollisuudessa. Teollisuuden yrityksistä yli puolet oli metalliteollisuudessa. Rakennusalan yrityksiä oli 1 334 ja alkutuotannon 434.

Kuva2: Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa tukea saaneiden yritysten jakautuminen eri toimialoille

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Tukimuodoittain tarkasteluna yli kolmannes suorasta tuesta, puolet lainoista ja neljäsosa takauksista maksettiin palvelualojen yrityksille. Lainoissa tämä tarkoittaa 42,9 miljoonaa ja takauksissa 66,6 miljoonaa. Takauksista maksettiin 16 % kaupan alalle ja 20 % metalliteollisuuteen.

Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa palvelualoille maksettiin eniten suoraa tukea, yhteensä 55,2 miljoonan edestä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kasvua on jopa 19,7 miljoonaa euroa. Myös metalliteollisuuden tuet ovat kasvaneet 21,4 miljoonasta 34,7 miljoonaan. Metsäteollisuuden tuet pysyivät samana ja muun teollisuuden tuet kasvoivat. Alkutuotannossa ja rakennusalalla suorien tukien määrä on laskenut edellisvuodesta.

Kuva3: Tavanomaisesti ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat suorat tuet toimialoittain vuosien 2019-2020 tammi-maaliskuun osalta, miljoonaa euroa

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Suhdanneheikentymän vuoksi jaettu tuki jakautui epätasaisesti eri toimialoille. Eniten tukea saivat palvelualoilla olevat yritykset, metalliteollisuus ja kaupan ala. Suoraa tukea suhdanneheikentymän vuoksi maksettiin palvelualoille 22,8 miljoonaa ja takausta myönnettiin 24,3 miljoonaa. Näin ollen 41,3 prosenttia palvelualojen saamasta suorasta tuesta myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Kaupan ala sai suoraa tukea 3,1 miljoonaa ja takausta 13,1 miljoonaa. Suhteellisesti vähiten suoraa tukea maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi metsäteollisuudelle, vain neljä prosenttia metsäteollisuuden suorista tuista perustui suhdanneheikentymään.

Yritystä kohden laskettuna teollisuudenala sai huomattavasti enemmän tukia kuin muut toimialat. Suoraa tukea maksettiin metalliteollisuuden yritykselle keskimäärin 43 900 euroa, metsäteollisuuden 29 200 ja muun teollisuuden yritykselle 26 000 euroa. Muiden kuin teollisuuden alan keskimääräinen suora tuki oli 9 300 euroa. Palvelualojen keskimääräinen tuki oli 14 000 euroa, kaupan alan 9 200, rakentamisen 6 500 ja alkutuotannon 6 200 euroa. Lainoja maksettiin selkeästi eniten metsäteollisuudelle (614 700 euroa) ja takauksia eniten metsäteollisuudelle (356 600 euroa) ja metalliteollisuudelle (357 200). Muilla toimialoilla lainojen ja takausten suuruus yritystä kohti oli huomattavasti pienempi.

 

Lisätietoja: yliaktuaari Tommi Veistämö, p. 029 551 3546

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot