Julkaistu: 6.5.2022

Korjausrakentamisen hinnat nousivat kymmenen prosenttia vuodessa

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin mukaan korjausurakoiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet merkittävästi kaikista tarkastelluista näkökulmista. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden mukaan korjausurakat ovat kallistuneet 10,3 prosenttia vuodentakaisesta, julkisyhteisöjen mukaan 9,2 prosenttia ja vuokrataloyhtiöiden mukaan korjausurakat ovat kallistuneet vuoden 2022 keväällä 10,9 prosenttia. Kiinteistön omistajien vastauksista yhdistetty korjausrakentamisen hinnan vuosimuutos on 10,1 prosenttia.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamansa korjaushankkeen lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten kattoremonteissa, joiden hinnat kasvoivat 11,8 prosenttia. Putkiremonttien hinnat nousivat 11,4 prosenttia, julkisivuremonttien hinnat nousivat 9,6 prosenttia ja vuosikorjausten hinnat 9,3 prosenttia.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Rakennusyritysten korjausrakentamisen aliurakoiden hinnat nousivat kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Nyt keväällä 2022 hinnat kasvoivat uudisrakentamisessa 8,8 prosenttia ja korjausrakentamisessa 8,3 prosenttia. Hintojen voimakas nousu on ollut näkyvissä syksystä 2021 alkaen.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Kevään 2022 tiedonkeruu toteutettiin helmi-huhtikuussa. Aikaisemmat tiedonkeruut ovat toteutettu vuoden 2020 syys-marraskuussa sekä vuoden 2021 helmi-huhtikuussa ja syys-lokakuussa.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot