Talous- ja ympäristötilastot

Muistio 2.12.2015

Arvio Finnfundin pääomankorotusten tilastovaikutuksista

Taustaa

Finnfund on valtion kehitysrahoitusyhtiö, joka on kansantalouden tilinpidossa luokiteltu julkisyhteisöjen ulkopuolelle, muihin rahoituksen välittäjiin (S.125). Valtion Finnfundiin tekemät pääomakorotukset on tähän mennessä tilastoitu kansantalouden tilinpidossa pääomansiirroiksi, eli julkisiksi menoiksi, jotka ovat lisänneet julkisyhteisöjen alijäämää.

Finnfundia koskevan lain mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiöjärjestyksensä mukaan se ei jaa varojaan osinkona tai vapaan pääoman rahastosta eikä hanki omia osakkeitaan. Finnfundin tekemät sijoitukset ovat kuitenkin markkinaehtoisia, ja Finnfund on historiansa aikana ollut pääosin voitollinen.

Hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ehdotetaan myönnettäväksi 130 000 000 euroa ”Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääomaa korottamalla tai muulla tavalla tehtäviin finanssisijoituksiin”. Ehdotetun toimenpiteen suuruus verrattuna yhtiöön aiemmin tehtyihin pääomankorotuksiin on aiheuttanut tarpeen tarkastella mahdollisen pääomankorotuksen käsittelyä tilastoinnissa ja sen vaikutusta julkiseen alijäämään.

Sovellettava ohjeistus ja johtopäätökset

Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 549/2013) käsittelee rajanvetoa rahoitustaloustoimien (ei alijäämävaikutusta) ja pääomansiirtojen (joilla on alijäämävaikutus) välillä mm. asetuksen liitteen A (menetelmämanuaali) kohdissa 4.165 ja 20.194 – 20.200. Kyseiset kohdat eivät kuitenkaan anna yksiselitteistä vastausta Finnfundiin tehtyjen ja suunnitteilla olevien pääomankorotusten luokittelun suhteen.

Alijäämä- ja velkamanuaali, joka tarkentaa EKT 2010:n ohjeistusta, sisältää tarkemman ohjeistuksen pääomankorotusten luokitteluun osassa III.2. Ydinkysymys tilastointiratkaisussa on se, tavoitellaanko Finnfundiin tehdyillä sijoituksilla tuottoa, joka on vertailukelpoinen esimerkiksi yksityisten sijoittajien markkinaehtoisesti tekemien sijoitusten tuotto-odotuksiin. Erityisongelmana ohjeistuksen soveltamisessa Finnfundiin on se, tuleeko yhtiöön kertyneet ja mahdollisesti tulevaisuudessa kertyvät jakamattomat voitot ottaa huomioon tuottoastetta määriteltäessä. Alijäämä- ja velkamanuaalin osa III.2 painottaa useissa kohdissa realisoituneiden tulovirtojen (lähinnä osinkojen) roolia. Kohtien III.2.2.1.9 ja III.2.3.2.1.36 voi kuitenkin tulkita viittaavan siihen, että myös oman pääoman kokonaiskehityksellä on merkitystä – riippumatta siitä, realisoiko omistaja kertyneitä voittoja missään vaiheessa.

Tilastokeskus on pyytänyt Eurostatilta soveltamisohjetta edellä selostetun rajanvedon tekemiseen. Saatujen tarkennusten perusteella ratkaisevaa tämän kaltaisissa tapauksissa ovat tosiasialliset tuotot, joita omistajalle yksiköstä realisoituu. Tämän takia Tilastokeskus luokittelee valtion tekemät Finnfundin pääomankorotukset kansantalouden tilinpidossa pääomansiirroiksi (julkisiksi menoiksi) tiedossa olevien olosuhteiden vallitessa. Mikäli tilastointiratkaisuun vaikuttaviin relevantteihin seikkoihin tulee muutoksia, tilastokäsittely arvioidaan uudelleen.

Sektoriluokitus

Tilastokeskus ja Eurostat selvittävät parhaillaan myös Finnfundin sektoriluokitusta, jonka suhteen vaihtoehtoina ovat nykyinen luokitus muissa rahoituksen välittäjissä, tai toisaalta julkisyhteisöjen sisällä valtionhallinnossa. Sektoriluokituksesta on odotettavissa päätös vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Matti Okko 
029 551 3341
Kehittämispäällikkö Mika Sainio 029 551 3218 
etunimi.sukunimi@stat.fi

Päivitetty 10.9.2021