Undersökning om friluftsliv

Vad undersöker man?

Vart tionde år gör Naturresursinstitutet (Luke) landsomfattande inventeringar av rekreationsanvändning av naturen (LVVI) och med hjälp av dem utreds förändringar i rekreationsanvändningen. Den första friluftsundersökningen gjordes 1998–2000 och den andra 2009–2010. Under våren 2019 genomförs en pilotundersökning för tredje gången. Datainsamlingen för enkäten genomförs i samarbete med Statistikcentralen. 

 

Syftet med det tredje skedet av den landsomfattande inventeringen av rekreationsanvändningen av naturen (LVVI3) är att fortsätta med uppföljningsundersökningen av rekreationsanvändningen i Finland och producera primära uppgifter om efterfrågan på rekreationsanvändning och inhemsk naturturism. Som ett resultat fås uppdaterade statistikuppgifter om friluftslivet i Finland. Vid pilotundersökningen inriktar man sig på att testa hur datainsamlingsprocessen fungerar samt på samordnandet av kartapplikationer och Webropol-blanketten. Utgångspunkten är att få en så fungerande datainsamlingslösning som möjligt för uppgiftslämnaren och en tillförlitlig lösning när det gäller kvaliteten på datainsamlingen. För finansieringen av undersökningen svarar Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Luke.

När och hur samlar man in uppgifter?

För undersökningen har 3 000 personer i åldern 15–80 år som bor i Nyland tagits ut slumpmässigt. Datainsamlingen görs som en webb-enkät på finska och svenska. Naturresursinstitutet verkar som personuppgiftsansvarig och Statistikcentralen som personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter. Frågorna besvaras anonymt. Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till forskarna vid Luke. Resultaten publiceras som statistik och tabeller där man inte kan se vad enskilda personer svarat.

Hur besvaras änketen?

Statistikcentralen skickar ett följe-/motiveringsbrev till personer som valts med i urvalet. I brevet finns en länk och koder för varje uppgiftslämnare. Till personer som inte svarat sänder vi påminnelsebrev samt en påminnelse per e-post eller textmeddelande. I undersökningsresultaten är det inte möjligt att urskilja uppgifter som enskilda personer lämnat.

 

Kontaktinformation

Statistikcentralen:
överaktuarie Johanna Koivula, tel. 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
överaktuarie Markku Nieminen, tel. 029 551 2519, markku.nieminen@stat.fi

 

Naturresursinstitutet:

forskare Marjo Neuvonen tel. 029 532 5406, marjo.neuvonen@luke.fi

forskare Tuija Lankia tel. 029 532 2100, tuija.lankia@luke.fi

 

Mer information

https://www.luke.fi/projektit/lvvi3p/

 

Undersökningsmaterial

Följebrev (pdf)
Broschyr (pdf)

Beräkning_assistans (pdf)